Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Piekarach Śląskich”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w ulicy Długosza w Piekarach Śląskich.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. budowę sieci wodociągowej:
 • wodociągu W1 o średnicy Ф 125mm i  długości  L= 378,7 m 
 • wodociągu W4 o średnicy Ф 63 mm długości  L= 81,7 m
 • wodociągu  W5 o średnicy Ф 90 mm długości  L= 101,9 m
 • wodociągów W2, W3, W6 o średnicy Ф 110mm i  łącznej długości  L= 4,5 m – stanowiących odgałęzienia od wodociągu W1 dla połączenia z istniejącymi wodociągami w ul. Kornela Makuszyńskiego oraz Długosza bocznej, 
 1. budowę przyłączy wody oraz przełączenia istniejących przyłączy w pasie drogowym          ul. Długosza-  Ф 63, 50, 40 mm – szt. 34  o  łącznej długości L= 255,8 m, 
 2. likwidację poprzez zaślepienie starej sieci wodociągowej wraz z likwidacją starego uzbrojenia.

Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.:

 1. odtworzenie nawierzchni
 2. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,
 3. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem. 

II.1.4) Zamówienia polegające na powtórzeniu robót budowlanych:

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.

W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jak dla zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45231100-6:

45231110-9:

45231111-6:

45231112-3:

45231113-0:

45231300-8:

45232100-3:

45111200-0:

45232150-8:

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów;

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;

Podnoszenie i poziomowanie rurociągów;

Instalacja rurociągów;

Poziomowanie rurociągów;

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów rurociągów do odprowadzania ścieków;

Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów;

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody;

II.1.6) Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Informacja na temat wadium: 

 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 1. pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 17 1020 2368 0000 2802 0028 9504.
 2. gwarancjach bankowych,
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 1. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w rozdz. VI SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe lub  gwarancje ubezpieczeniowe winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
  w okolicznościach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, za wniesienie wadium w terminie Zamawiający uzna moment wpływu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.
 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji.
 5. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wnosząc wadium powinni określić przedmiot zamówienia jakiego dotyczy i w czyim imieniu jest złożone. 
 6. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika lub przez któregokolwiek wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
 7. Zamawiający zwróci wadium lub je zatrzyma zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do zapisów Regulaminu lub niniejszej Specyfikacji skutkuje nie wniesieniem wadium
  w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału
  w postępowaniu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III.2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych) 

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci:
RODZAJ SIECI* DŁUGOŚĆ/ ŚREDNICA
wodociąg lub kanalizacja tłoczna nie mniej niż 500 mb/
nie mniejsza niż Ø90

*dotyczy takich robót dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia

o wartości zrealizowanych robót min. 900 000,00 zł (dziewięćset tysięcy 00/100 zł) brutto.

Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłocznej w ramach jednej roboty budowlanej.

 1. dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych
  i doświadczeniu:
  • kierownik budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
  • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy w tym okresie, przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu lub kanalizacji tłocznej
   o długości nie mniejszej niż 500mb i średnicy minimum 90mm oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
  • kierownik robót drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającego zaświadczenie
   o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;    
  • nadzór geodezyjny i geotechniczny posiadający określone prawem uprawnienia.

III.2.4) Informacje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie zapisów § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

III.2.5) Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków na podstawie zapisów Regulaminu.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. III.2 Ogłoszenia o zamówieniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,
  o których mowa w pkt III.2.4 niniejszego Ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden nie może podlegać wykluczeniu na podstawie zapisów § 4 ust 3 i 4 Regulaminu,
  o którym mowa w pkt III.2.4.Ogłoszenia.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału  w postępowaniu.
 4. Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunków udziału poprzez posługiwanie się potencjałem podmiotów trzecich.

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 ust Regulaminu, o których mowa w pkt. III.2 Ogłoszenia o zamówieniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)
  2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt III.2.2. tj. w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych) 
  3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem, terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
   w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone dla zamówienia w pkt III.2.3.lit. a (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ)
  4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
   w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien wskazywać osoby, które będą uczestniczyć
   w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone
   w pkt III.2.3.lit.b (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)
  5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust.  4 pkt 1 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
   w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym
   w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
  9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  10. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.3.2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126 z późn. zm.

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 
  2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). 

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. wypełniony Przedmiar robót
 3. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
  z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 4. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 5. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

 1. Cena- 100%
 2. Pod określeniem „cena” należy rozumieć wartość robót ogółem łącznie z podatkiem VAT, stanowiących sumę wszystkich pozycji przedmiarowych zawartych w ofercie Wykonawcy.
 3. Oferta z najniższą ceną oraz spełniająca wymagania określone w SIWZ zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i otrzyma najwyższą ilość punktów czyli 100, kolejne oferty zawierające ceny wyższe kolejno po jednym punkcie mniej.
 4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT).
 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 
 4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie uznaje się za wniesione jeżeli przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji w oryginale. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych.
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek    bankowy Zamawiającego: 

PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia, podano w SIWZ.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.5.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.5.2) Termin składania i otwarcia ofert: 

Składanie ofert: do 28.06.2019r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich
Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38. 

Jawne otwarcie ofert: 28.06.2019 r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 (sala konferencyjna). 

IV.5.3) Termin związania ofertą: 

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.5.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu /programu ze środków Unii Europejskiej: 

Nie dotyczy.

IV.5.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie dotyczy.

IV.5.6) Zakończenie postępowania:

 1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty
  o wyniku niniejszego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków całości niniejszego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości niniejszego postępowania na każdym etapie jego procedowania. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien jest spełnić wszystkie warunki szczególne opisane
  w niniejszej SIWZ konieczne do jej zawarcia, w tym złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 6. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 5 powyżej, umowa nie zostanie podpisana. Wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub unieważnić postępowanie.

IV.5.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie: 13.06.2019 r.

– SIWZ
– Załączniki

Po 10 latach eksploatacji przyszedł czas na remont przepompowni głównej w piekarskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Północ”, przy ul. Śląskiej.

Oczyszczanie przepompowni prowadzone było co roku ale tym razem zakres prowadzonych prac musi być większy, gdyż wiele elementów uległo już zużyciu i konieczna jest wymiana pionów tłocznych. Tego typu prace wykonuje się zazwyczaj o tej porze roku, gdyż na czas remontu przepompowni instalowany jest obieg awaryjny, który ma ograniczoną wydajność. Idealnie jest zatem, gdy jest ciepło i bezdeszczowo. Tak jak obecnie.

Prace powinny się zakończyć do końca lipca.

Przepompownia remont 4 Przepompownia remont 3 Przepompownia remont 2 Przepompownia remont 1

Rozstawiliśmy dzisiaj cztery kurtyny wodne. Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zażyć ochłody przebywając w okolicy Ośrodka Kultury “Andaluzja”, na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i prymasa Wyszyńskiego, na dworcu autobusowym przy ul. Jana Pawła II (Osiedle Wieczorka) oraz na ul. Olimpijskiej 3, przy MOSiR.

20190606_100435 20190606_100643 20190606_095025 20190606_102819 20190606_101616

EFRR_550px1

Trwa montaż tzw. nakładek umożliwiających zdalny odczyt wodomierzy w Piekarach Śląskich. Do końca roku mogą jednak zdarzać się przypadki, że pomimo zainstalowania nakładki do mieszkania przyjdzie inkasent w celu dokonania odczytu wodomierza.

System, który właśnie powstaje w Piekarach Śląskich będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Wdrażany jest przez firmę Aiut Sp. z o. o. z Gliwic. Montaż nakładek rozpoczął się 17 września 2018 r., a cały system uruchomiony zostanie do końca tego roku. Do transmisji odczytów zastosowano najnowszą technologię telekomunikacyjną. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych urządzeń retransmitujących sygnał i znacząco zwiększa żywotność baterii nakładek. Przesyłane dane są oczywiście szyfrowane w celu zachowania poufności. Technologia o nazwie „LoRa” wpisuje się w tzw. „Internet Rzeczy”.

Sytuacja, w której do mieszkania gdzie założono już nakładkę na wodomierz nadal przychodzi inkasent z MPWiK wynika z przyczyn technicznych i może zdarzać się do końca roku. Po prostu, w trakcie trwania wdrożenia nie wszystkie nakładki wysyłają dane do systemu. Liczba odczytów dokonywanych zdalnie systematycznie rośnie, więc takich przypadków będzie coraz mniej.

Docelowo odczyty wodomierzy transmitowane będą zdalnie co wyeliminuje konieczność comiesięcznej wizyty inkasenta w domu. MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. uruchomi Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta co umożliwi naszym klientom liczbowy i graficzny podgląd odczytów wodomierza oraz umożliwi elektroniczną zapłatę za fakturę. Ważną zaletą systemu będzie możliwość wczesnego wykrywania awarii bądź wycieku wody w instalacji klienta.

Montaż nakładek na wodomierzach prowadzony jest w ramach zadania  pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK  w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów montażu nakładki i transmisji danych.

Nakładki

5 czerwca, zgodnie z zatwierdzoną przed rokiem taryfą, nastąpią zmiany cen wody i ścieków oraz opłat abonamentowych.

Przypomnijmy, przed ponad rokiem, 8 maja 2018 r.,  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło ustalone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie, na okres 3 lat.

Taryfa, która weszła w życie 5 czerwca ubiegłego roku przewiduje coroczną niewielką zmianę cen wody i ścieków oraz opłat abonamentowych.

Obowiązująca taryfa dostępna jest TUTAJ. Opublikowana jest również w zakładce “Obsługa klienta”.

Widnieje tam też wspomniana DECYZJA PGW Wody Polskie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich wprowadza z dniem 1 czerwca 2019 nowy cennik świadczonych usług. Zainteresowani wyszczególnionymi w nim usługami proszeni są o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. Nr tel. do BOK: 32 287 98 02 wew. 350, 351.

Nowy cennik zobaczyć można TUTAJ.

Na jednej z ulic w Piekarach Śląskich w sposób nowatorski posadowiono właz kanałowy Rexess 2 D400. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi być może będzie w mieście powszechnie stosowane.
30 kwietnia, u zbiegu ulic Przyjaźni i Rymera w Piekarach Śląskich, po raz pierwszy w Polsce, wykonano posadowienie włazu kanałowego Rexess 2 D400 według metody posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS.
Właz wyprodukowała firma Saint-Gobin PAM, a montowała go firma KomunalSystem. Niezbędne czynności zajęły 42 minuty. Filmik dokumentujący te prace można zobaczyć tutaj.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich nie wyklucza, że jeśli zastosowane rozwiązanie sprawdzi się w użytkowaniu, będzie je powszechniej stosować.

image;s=644x461

16 maja w Ośrodku Kultury Andaluzja odbyła się biesiada charytatywna, z której dochód przekazany został na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich.
Hasło czwartkowej biesiady charytatywnej nie przypadkowo brzmiało w tym roku „Piosenka dobra na wszystko”. W Ośrodku Kultury Andaluzja wystąpili bowiem Naira Ayvazyan, Mariusz Grabacz, Andrzej PotępaKrzysztof Wierzchowski. W gronie uczestników bawili się Prezydent Miasta, Sława Umińska-Duraj, Natalia Ciupińska-Szoska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i radny Jerzy Krauze.
Goście bawili się przy kawie i ciastku, a wodę dostarczyło i dystrybuowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich.

Biesiada

Zdjęcie: WTZ Piekary Śląskie

W miniony piątek i sobotę (10-11.05.) odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych. Wśród pielgrzymujących byli pracownicy naszego przedsiębiorstwa.

Pielgrzymowanie pracowników naszej branży ma zawsze ścisły związek z hasłem roku duszpasterskiego. Przypomnijmy, że obecnie brzmi ono „W mocy Bożego Ducha”.

Obecni na piątkowym spotkaniu w Kaliszu przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z różnych stron kraju powitani zostali przez ks. biskupa kaliskiego, Edwarda Janiaka. Po mszy św. koncelebrowanej w intencji pielgrzymów i duszpasterstwa nastąpił przejazd do Lichenia, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w Lasku Grąblińskim.

W sobotę, w Licheniu pielgrzymi modlili się na różańcu w kaplicy Trójcy Świętej w dolnej części bazyliki. W samo południe, koncelebrowana została msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Grzegorz Krząkała, Krajowy Duszpasterz Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska. Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa zawierzenia pracowników oraz ich rodzin Matce Bożej Licheńskiej. W obu mszach uczestniczył poczet sztandarowy pracowników MPWiK w Piekarach Śląskich.
Po mszy był czas na wspólne zdjęcie na schodach Bazyliki.


licheń2 licheń4 licheń8 licheń6

Główne uroczystości miejskich obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 98. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego odbyły się pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Wcześniej cześć bohaterom oddano także w dwóch innych miejscach pamięci.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem „Ku czci poległych o wolność i demokrację w latach II Wojny Światowej” w Brzozowicach-Kamieniu, by następnie przenieść się pod szarlejski pomnik upamiętniający poległych w walkach o wyzwolenie społeczne i narodowe. W obu miejscach pamięci Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich wystawiło poczet sztandarowy, a wiązanki kwiatów w imieniu pracowników złożyli prezes Marek Tokarz oraz Teresa Ochmańska. Uroczystości w Brzozowicach Kamieniu i Szarleju uświetniły górnicze orkiestry dęte „Andaluzja” i „Piekary-Julian”.

O godz. 15.45, pod Kopcem Wyzwolenia, rozpoczęła się główna część miejskich uroczystości. Zgromadzeni uczestniczyli w polowej Mszy Świętej, koncelebrowanej w intencji Ojczyzny. Obecne były poczty sztandarowe wielu instytucji, firm i organizacji społeczno-politycznych, w tym poczet Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich. Po mszy, w honorowej asyście wojskowej wystawionej przez 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu i przy udziale orkiestry wojskowej, odbyła się oficjalna uroczystość. Wieniec pod Kopcem Wyzwolenia złożyła delegacja władz miasta z prezydent Sławą Umińską-Duraj na czele, posłowie i senatorowie, Jerzy Buzek, europoseł i honorowy obywatel Piekar Śląskich, przedstawicielka Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, delegacje wielu organizacji o przedsiębiorstw. Kwiaty w imieniu trzech miejskich przedsiębiorstw Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz MPWiK złożyli prezes EkoParku, Krzysztof Ślusarczyk i prezes Marek Tokarz.

Tuż po uroczystościach zwieńczonych defiladą wojskową rozpoczął się piknik rodzinny. Na szczęście niepewna pogoda nie popsuła zabawy. Najważniejsze, że nie padało, a grochówka i kiełbasa z rożna pomogły się rozgrzać. Mimo niskiej temperatury dzieci miały frajdę próbując wody z beczkowozu podstawionego pod Kopiec Wyzwolenia przez naszą firmę.

P1020736 P1020740 P1020755  P1020822    P1020837 P1020888 P1020899 P1020831P1020792

Z okazji Świąt Wielkanocnych

pragniemy złożyć serdeczne życzenia.

Niech nadchodzące święta będą czasem

spędzonym w rodzinnym gronie,

bez trosk i pośpiechu.

 

Zarząd i Pracownicy

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

 Spółka z o. o.

KOMUNIKAT

 

W związku z sytuacją awaryjną na sieci magistralnej GPW udostępniamy komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu.

 

Treść komunikatu PSSE.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

     Zapraszamy do korzystania z naszych kurtyn wodnych rozmieszczonych na terenie całego miasta. Już po raz kolejny nasze Przedsiębiorstwo postanowiło uruchomić kurtyny wodne, gdyż ochłoda pod spryskiwaczami stanowi doskonałe rozwiązanie na letnie upały. Prawdziwą radość mają najmłodsi Piekarzanie.

.

.

     Już po raz drugi podczas przejazdu najlepszych kolarzy Europy biorących udział w Tour de Pologne, nasi pracownicy częstowali wodą w strefie premii lotnej zlokalizowanej przy Ośrodku Kultury Andaluzja w Brzozowicach- Kamieniu. W ten upalny dzień mieszkańcy mogli skorzystać ze specjalnego saturatora chłodzącego i gazującego wodę pochodzącą bezpośrednio z sieci miejskiej, spróbować wody z dodatkiem wielu owoców i ziół przygotowanej wcześniej przez naszych niezastąpionych pracowników, a wszystko to w cenie uśmiechu dla obsługi.

.

     19- tego lipca Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj wraz z radnym Rady Miasta Tadeuszem Wieczorkiem przeszli ulicami Brzezin Śląskich, by wspólnie przyjrzeć się powstałym zmianom. W czwartkowe przedpołudnie nie zabrakło także wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, podczas której radny Tadeusz Wieczorek złożył podziękowania na ręce Pani Prezes Magdaleny Stefańskiej za wspieranie działalności społecznej na rzecz mieszkańców dzielnicy Brzeziny Śląskie.

.

.

 

 

     Informujemy, iż w związku z obchodami Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej dzień 26.06.2018r. jest dniem wolnym od pracy w MPWiK Sp. z o.o. W tym dniu kasa będzie nieczynna. Swój dyżur pełnić będą służby techniczne wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim pod numerem tel. (32) 287 13 08.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 na wycieczce w Dyrekcji MPWiK Sp. z o.o.
Piekary Śląskie

     W dniu 23.05.2018 r. odwiedzili nas uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piekarach Śląskich wraz z nauczycielami Panią Justyną Fifer i Zbigniewem Fifer. Powodem była wycieczka śladami historii po dzielnicy  Piekar Śląskich – Brzezinach Śląskich.

     Budynek siedziby dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. to obiekt zabytkowy, w którym znajdował się dawny Ratusz. Sam gmach wpisuje się w historię miasta, ale najbardziej umieszczony w jego centralnym miejscu, we wnętrzu sekretariatu zabytkowy witraż – herb Brzezin Śląskich.  Młodzież usłyszała kilka słów na temat obiektu i witraża bezpośrednio od autora książki o Brzezinach Śląskich Pana Czesława Włoczka, który również był gościem piekarskich wodociągów.

.

Piekarskie Wodociągi na Targach Stażowych.

.

Na zaproszenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Biura Karier Studenckich braliśmy udział w Festiwalu Nauki połączonym z targami stażowymi.  Targi odbyły się  15 maja  na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Celem targów było umożliwienie bezpośredniego spotkania studentów Wydziału poszukujących firm do odbycia praktyki. Młodzi ludzi licznie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość uzyskania informacji o przebiegu i realizacji praktyk studenckich w naszej Spółce. Mogli zapoznać się z profilem działalności Firmy, a także możliwościami odbycia w niej stażu absolwenckiego, a w przyszłości po odbyciu praktyki i stażu związania się na stałe z piekarskimi wodociągami.

.

 

 

 

XX Ogólnopolska Pielgrzymka do św. Józefa i Matki Boskiej Licheńskiej

 

      W dniach 11 – 12 maja braliśmy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce animatorów środowisk wodociągowych do świętego Józefa i Matki Boskiej Licheńskiej.

     Pierwszego dnia udaliśmy się do bazyliki świętego Józefa w Kaliszu, by dziękować za kolejny rok działalności naszego duszpasterstwa i wypraszać o łaski w swoich intencjach. W tym roku Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Łukasz Bazun. Wraz z biskupem modlił się również  krajowy duszpasterz naszego duszpasterstwa zawodowego ks. Grzegorz Krząkała.

    Kolejnym etapem naszego pielgrzymowania był Lasek Grąbliński gdzie pod przewodnictwem ks. Grzegorza przeszliśmy Drogę Krzyżową, by potem udać się do Lichenia Starego.

      Następnego dnia wspólnie odmówiliśmy różaniec w Kaplicy Dolnej licheńskiego sanktuarium, by następnie przejść do bazyliki na Mszę w intencji przybyłych pielgrzymów i ich rodzin.

 

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje iż dn. 30.04.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. “Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”.  Wykonawcą zadania jest firma Aiut Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach. W ramach podpisanej Umowy, Wykonawca dostarczy i skonfiguruje system zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich. W skład system wchodzą między innymi nakładki na wodomierze transmitujące zdalnie odczyt licznika. Nakładki będą przesyłały i odbierały sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie “LoRa” wpisuje się w tzw. “Internet Rzeczy”. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych urządzeń retransmitujących sygnał.  Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy możliwe będzie m. in. uniknięcie wizyt inkasenta w domu klienta oraz podgląd zużycia wody w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Umowa obejmuje również serwisowanie systemu i wsparcie techniczne przez okres 7 lat od zakończenia wdrażania. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. “Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.

 

     Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Piekary Śląskie w 2017r. Z treścią oceny mogą Państwo zapoznać się w poniższym dokumencie:

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

pragniemy złożyć serdeczne życzenia.

Niech nadchodzące święta będą czasem

spędzonym w rodzinnym gronie,

bez trosk i pośpiechu.

 

Zarząd i Pracownicy

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

 Spółka z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego zgodnego z wymogami załączonej SIWZ w nw. ilościach:

Dotyczy następujących ilości:

– Notebook-i w ilości – 3 szt.
– Komputery stacjonarne w ilości – 5 szt.
– Serwer NAS 2U w ilości – 1 szt.
– Oprogramowanie Microsoft Windows 10 Pro PL Box 64bit USB w ilości – 12 szt.

Dopuszczamy możliwość składania ofert częściowych, tak na sprzęt komputerowy jak i na oprogramowanie.

Specyfikacja techniczna ww. sprzętu i oprogramowania w załączeniu.

SIWZ do pobrania.

Oferty proszę przesłać do dnia 23.02.2018 r. do godz.: 12:00 w formie papierowej na adres spółki: ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie bądź w formie elektronicznej na adres: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane do zamówienia pn. “Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”. Odpowiedzi na pytania oraz pozostałe, niezbędne dokumenty zamieszczone zostały poniżej:

1. Odpowiedzi na pytania.

2. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

3. Załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4. Załączniki nr 1-2, 4-5 do SIWZ w wersji edytowalnej.

  Informujemy, że w związku z chwilowymi problemami technicznymi nie ma możliwości podawania stanu licznika poprzez moduł “PODAJ STAN LICZNIKA”.

    Odczyty prosimy podawać pod nr telefonu (32) 287-98-02 w. 350 lub 351.

Za utrudnienia przepraszamy,

Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

Strony www katowice"