Menu

15 listopada br. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 roku”, w którym znalazł się rozdział poświęcony gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej.
Na koniec 2018 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 308 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,7 mln. W porównaniu z 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,8 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 35 tys. szt.
Najwyższe wartości wskaźnika gęstości sieci wodociągowej zaobserwowano w województwie śląskim – 175,7 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do 2017 r. o 1,0 km na 100 km2 ) i małopolskim – 137,4 km na 100 km2 (wzrost o 2,8 km na 100 km2), a najniższe w województwie zachodniopomorskim – 49,9 km na 100 km2 (wzrost o 0,3 km na 100 km2 ). Gęstość sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na 100 km2 – wskaźnik liczony jest jako iloraz długości sieci wodociągowej do powierzchni obszaru dla którego bada się gęstość, pomnożony przez 100.
Na koniec 2018 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła w Polsce około 160,7 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,4 mln. szt. W stosunku do 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 3,9 tys. km, tj. o 2,5%, przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 60 tys. szt., tj. o 1,8%.
Najwyższe wartości wskaźnika gęstości sieci kanalizacyjnej w 2018 r. odnotowano ponownie w województwach śląskim – 135,2 km na 100 km2 i małopolskim – 107,1 km na 100 km2, a najniższe w województwie podlaskim – 17,9 km na 100 km2 i lubelskim – 26,6 km na 100 km2.
Cały raport pobrać można TUTAJ.

Zakończyliśmy wymianę dyfuzorów w komorze nitryfikacji ścieków Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Północ”, przy ul Śląskiej.
W trakcie użytkowania dyfuzory tracą przepustowość co osłabia proces napowietrzania i wpływa na zwiększone zużycie energii. Dlatego co pewien czas, gdy urządzenia pomiarowe wskazują taką konieczność, dyfuzory muszą być wymieniane. W tej komorze robiliśmy to poprzednio 9 lat temu.
To już trzecia komora, w której przeprowadzamy podobny remont. Na przyszły rok planujemy wymianę dyfuzorów w ostatniej, czwartej komorze.
Zdjęcia pokazują kolejno: instalację pozbawioną dyfuzorów, nowe dyfuzory po wymianie i dyfuzory po pierwszym zalaniu wodą.

 

20191017_090953-crop

20191018_132017-crop 20191021_113550-crop

W dniach 22-24.10.2019 w Ustce i Słupsku odbywać się będzie „3. Konferencja: Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod.-kan.”.

Ścieki są najsłabiej wykorzystywaną kategorią odpadów, a ich ilość dorównuje wszystkim kategoriom odpadów stałych razem wziętych. Z uwagi na duże zużycie energii w branży wodociągowej coraz powszechniej myślimy nad tym, by oczyszczalnie ścieków pozyskiwały i odzyskiwały jak największą część energii z alternatywnych źródeł.

Konferencja

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania najciekawszych przykładów efektywności energetycznej m.in. wykorzystania osadów czy pozyskiwania biogazu. Będzie platformą dyskusji o elektrowniach fotowoltaicznych, pompach ciepła czy sposobach magazynowania energii.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń zarówno w teorii jak i w praktyce. M.in. zaplanowany jest wyjazd studyjny do Oczyszczalni Ścieków w Słupsku. Obecnie oczyszczalnia ta jest w 65 proc. samowystarczalna energetycznie, a w planach jest budowa dwóch kolejnych instalacji, które jeszcze zwiększą produkcję energii.

Konferencja organizowana jest pod patronatem m. in. Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczyć w niej będą także przedstawiciele naszej firmy, bowiem MPWiK w Piekarach Śląskich także przygotowuje się do inwestycji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej.

Od jutra do piątku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać się będzie 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, zapowiada Kongres jako najważniejsze spotkanie firm sektora MŚP w Europie.

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań przedstawicieli świata nauki, polityki i gospodarki. Zapowiedziany jest udział gości z kilkudziesięciu państw.

– Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w naszym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, rządem i parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich zostało jednym z partnerów Kongresu.

Więcej informacji na temat 9. Europejskiego Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw znaleźć można tutaj: https://ekmsp.eu

Piekary Śląskie zajmują jedno z ostatnich miejsc w tegorocznym „Rankingu wydatków mieszkańców na usługi komunalne w miastach powiatowych” opracowanym przez poznańską firmę badawczą Curulis. Koszty na poziomie 4079,27 zł na statystyczną rodzinę pozwoliły na zajęcie 328 pozycji w tym zestawieniu i oznaczają jednocześnie spadek o 4 lokaty w stosunku do ubiegłego roku. W czwartej setce rankingu, lub pod sam koniec przecież znajduje się zresztą większość śląskich miast.

Z raportu wynika, że mieszkańcy Województwa Śląskiego ponoszą największe w Polsce średnioroczne wydatki na usługi komunalne (3556,44 zł) z czego największą część stanowią opłaty na wodę i ścieki (1824,36 zł). Średnia cena 1 m sześc. wody w naszym województwie wynosi 5,64 zł, a ścieków 8,06 zł brutto. W Piekarach Śląskich jest to obecnie 5,60 zł za wodę i 9,60 zł brutto za ścieki.

Mieszkańcy naszego województwa najwięcej w Polsce płacą też za wywóz odpadów komunalnych. To zresztą wzrost tej opaty był w minionym roku procentowo największy i najbardziej „ciągnął w górę” ogólny wzrost opłat za usługi komunalne.

Wyższe koszty usług komunalnych niż w Piekarach Śląskich ponoszą wg tego raportu mieszkańcy m.in.: Mikołowa, Będzina, Jaworzna, Tarnowskich Gór czy Mysłowic, a nieco tylko niższe mieszkańcy Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej czy Zabrza.

Z całym raportem można zapoznać się tutaj.

Z powodu prac remontowych mieszkańcy budynków przy ul. Roździeńskiego od nr 1 do 11b byli we wtorek, 8 października, od godz. 8.00 do godz. 12.00, pozbawieni dostępu do bieżącej wody.
Za utrudnienia przepraszamy
MPWiK w Piekarach Śląskich

W związku z okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym, zwracamy się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Piekar Śląskich o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, a w szczególności:
• odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
• ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
• zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej, usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe).
oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.
Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nie parkowanie w miejscach, w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wod. kan. jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod. kan.
Jednocześnie przypominamy, że w ciągu całej doby czynne jest pogotowie wod. kan. pod nr telefonu 32 287 13 08, gdzie prosimy zgłaszać awarie wodociągowe i kanalizacyjne.

Dziękujemy za zastosowanie się do naszych próśb.
MPWiK w Piekarach Śląskich

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zamieściła na swojej stronie internetowej informację  dotyczącą problematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Powodem publikacji są oczywiście informacje pojawiające się w związku z sytuacją w warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Oto treść informacji IGWP, pod którą widnieje podpis Doroty Jakuty, prezes Izby.

„Odnotowywany w ostatnich latach dynamiczny rozwój budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS w roku 2003 wytworzonych zostało w Polsce 447 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych, zaś w roku 2018 ilość ta wynosiła już 583 tys. ton.

Zasady przetwarzania i ostatecznego zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady reguluje zarówno prawo europejskie, jak i krajowe.

Osad ściekowy jest pozostałością po procesie oczyszczenia ścieków. Osad nie jest ściekiem! Komunalne osady ściekowe zawierają wiele wartościowych substancji odżywczych (między innymi związki azotu i fosforu, jak w nawozach), wysoką kaloryczność (można z nich produkować energię elektryczną i ciepło w procesach np. termicznej utylizacji) oraz związki organiczne umożliwiające jego fermentację w celu produkcji biogazu, a następnie w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Osad, mimo, że jest odpadem jest także odnawialnym źródłem energii oraz bezcennym źródłem biogenów. Dlatego normy prawne dopuszczają jego stosowanie w rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, do kompostowania, w leśnictwie itd. Oczywiście jest to możliwe po spełnieniu bardzo restrykcyjnych warunków. Podstawą jest stabilizacja osadu, czyli pozbawienie go zdolności do zagniwania i eliminacja zagrożenia dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi. Osad opuszczający oczyszczalnię ścieków musi być bezpieczny dla środowiska i ludzi.

Odnośnie zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych znajduje zastosowanie hierarchia postępowania z odpadami, którą reguluje art. 17 Ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem priorytet powinny mieć działania nakierowane na zapobieganie powstawaniu osadów ściekowych, a w dalszej kolejności ich przygotowywanie do ponownego użycia (np. w rolnictwie), recykling, inne procesy odzysku (np. odzysk energii poprzez fermentację i produkcje energii z biometanu lub poprzez spalanie).

W dużych miastach powstaje bardzo dużo komunalnych osadów ściekowych. Dawniej, jedyną metodą ich zagospodarowania było składowanie na składowisku odpadów, albo przetworzenie w taki sposób, aby mógł być wykorzystany przyrodniczo. Dzięki ostatnim inwestycjom w branży wodno-ściekowej w polskich miastach zaczęły powstawać spalarnie komunalnych osadów ściekowych, które jednak opłacają się tylko tam, gdzie funkcjonują duże oczyszczalnie. Wykorzystanie spalarni komunalnych osadów ściekowych ułatwia ich zagospodarowanie szczególnie wtedy, gdy osadów jest na tyle dużo, że trudno je transportować lub koszty transportu są znaczne. W mniejszych oczyszczalniach osady muszą być wywożone z oczyszczalni i zagospodarowywane w środowisku.

Należy podkreślić, iż każdy wywóz osadów z oczyszczalni podlega przepisom prawa o odpadach. Jest on rejestrowany i monitorowany przez odpowiednie służby (WIOŚ), – oczyszczalnia jest bowiem traktowana jako producent odpadów. Obowiązki producenta uzależnione są od dalszego sposobu postępowania z osadami. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o odpadach tylko w przypadku stosowania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie czy do uprawy roślin to wytwórca odpowiada za ich stosowanie w środowisku do końca tego procesu oznacza to, że przekazanie osadów innemu podmiotowi nie zwalnia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z obowiązku nadzoru nad osadami aż do fizycznego ich unieszkodliwienia.

IGWP wskazuje także, iż sposób aplikacji osadów ściekowych do gleby reguluje wówczas rygorystycznie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, które określa możliwe do zastosowania dawki osadów oraz ich parametry jakościowe. Producent osadów ściekowych musi także zapewnić szczegółowe badania jakości tych osadów i gruntów, na których mają być stosowane osady, a badania te muszą być wykonane w akredytowanych laboratoriach badawczych.

Natomiast w przypadku wielu pozostałych możliwych sposobów postępowania z osadami (tj. stosowanie do rekultywacji terenów, przy kompostowaniu, fermentacji do produkcji biogazu, a następnie energii) – obowiązki po stronie producenta są bardziej ograniczone. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach w wyniku przekazania osadów z oczyszczalni do kolejnego podmiotu odpowiedzialność za ich prawidłowe zagospodarowanie przechodzi właśnie na ten podmiot, który od momentu przekazania odpowiada za stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z przepisami i w tym zakresie podlega kontroli uprawnionych do tego organów. Oczywiście przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazując innemu podmiotowi osady musi zadbać z wyjątkową starannością o sprawdzenie wszystkich pozwoleń i koncesji na zagospodarowanie osadów ściekowych, które podmiot ten musi posiadać, w świetle ustawy o odpadach.

IGWP pragnie podkreślić, że problematyka zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jest materią niezwykle złożoną, wymagająca szerokiej wiedzy specjalistycznej, stąd też wszelkie informacje kierowane m.in. do odbiorców usług – mieszkańców winny być w ocenie Izby kompletne, poparte również szeroką argumentacją w zakresie unormowań prawnych oraz dopuszczalnych sposobów i trybów zagospodarowania osadów, wyjaśniające dogłębnie specyfikę i możliwości stosowania komunalnych osadów ściekowych.”

Obie piekarskie oczyszczalnie ścieków, „Północ” i „Południe”, produkują rocznie ok. 5000 ton osadu ustabilizowanego, 250 ton piasku z piaskowników oraz 300 ton skratki (skratki to odpady powstające podczas mechanicznego oczyszczania ścieków na kratach i sitach).

Tak jak to opisała w swojej informacji IGWP, produkcja osadów w piekarskich oczyszczalniach jest na tyle mała, że posiadanie przez MPWiK własnej spalarni jest ekonomicznie nieopłacalne. Z tego względu wywozem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów przez nas produkowanych zajmują się firmy wyłonione w postępowaniu publicznym. Obecnie są to firma REMONDIS sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, która odbiera od nas skratkę i piasek z piaskowników oraz firma IGOMA sp. z o.o. z Bierutowa (woj. dolnośląskie), która odbiera osad ustabilizowany i przetwarza go na kompost. Rocznie, wywóz odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich typów osadów kosztuje nas ok. 1,7 mln zł brutto.

P1020911 P1020915 P1020921

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Długosza w Piekarach Śląskich. Prace prowadzi firma „AQUA – TECHNIC Maksymilian Lasek”.

Roboty prowadzone będą w obrębie ul. Partyzantów (przejście pod drogą) oraz Długosza (na wysokości od ul. Partyzantów do budynku nr 42) oraz ul. Skłodowskiej (na wysokości budynków nr 2 d, 4 i 6).
Za wszelkie utrudnienia w trakcie prowadzonych prac przepraszamy.

MPWiK w Piekarach Śląskich


Długosza 2Długosza 1

Pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich odbyły się dzisiaj uroczystości uświetniające Dzień Wojska Polskiego. Po uroczystej, polowej mszy świętej zorganizowane zostały uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej. Odczytano Apel Pamięci, żołnierze oddali salwę honorową, a następnie obecne na uroczystościach delegacje złożyły kwiaty. W imieniu spółek miejskich, w tym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich, kwiaty złożyła dyrektor ds. technicznych, Iza Małota reprezentująca naszą Spółkę.

P1030286

Na dokończenie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej potrzeba w całym kraju prawie 100 mld złotych. 

„W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” – poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dzięki dokumentowi mają być znane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, co wynika z naszych zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które są do tego niezbędne.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej wysłały już do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną do zgłaszania nowych inwestycji i modyfikacji wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy mają czas do października br.

Przygotowano też materiały pomocnicze dla samorządów, w tym harmonogram prac –  „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podaje, że szacowane łączne potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszą obecnie ok. 270 tys. km, z czego na budowę nowych urządzeń przypada ponad 87 proc. (sieci wodociągowe – niespełna 101 tys. km, z czego blisko 76 proc. przypada na nowe urządzenia; sieci kanalizacyjne – ok. 168 tys., w tym prawie 95 proc. – to potrzeby dotyczące nowych urządzeń). Największe potrzeby w tym zakresie mają gminy wiejskie.

Łączna wartość potrzebnych inwestycji wod-kan przekracza 93 mld zł, z czego na budowę nowych sieci wodociągowych przypada prawie 16 mld zł, na budowę nowych sieci kanalizacyjnych – blisko 64 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej – ponad 7 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci kanalizacyjnej – przeszło 6 mld zł.

Projekt VI AKPOŚK ma być przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie internetowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie dostępne są także tzw. mapa drogowa oraz wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji.

W czwartek (8 sierpnia) sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej zajmie się rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Niektóre ze zmian będą istotne dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i samorządów.

Jak czytamy w tekście opublikowanym w Portalu Samorządowym projekt przewiduje m.in. wydłużenie procesu sprawozdawczego związanego z realizacją KPOŚK (Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Wcześniej ustawa skróciła o połowę czas, jaki miały gminy (aglomeracje) na opracowanie i przekazanie sprawozdania z realizacji KPOŚK za dany rok. Jednocześnie wprowadziła termin na weryfikację, opracowanie i przekazanie przez Wody Polskie corocznego sprawozdania uwzględniającego wszystkie aglomeracje. – Dotychczasowe doświadczenia i współpraca z gminami w tym zakresie wskazują, że na przygotowanie sprawozdania, w tym weryfikację danych, konieczne jest 6 miesięcy pracy – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kolejna zmiana ma pozwolić samorządom na finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej w szerszym zakresie niż to wynika z obecnych regulacji. Jednostki samorządowe kontrolowane są przez regionalne izby obrachunkowe, które we wnikliwy sposób sprawdzają zgodność podejmowanych uchwał z prawem. Zmiana art. 238 umożliwia samorządom uczestniczenie w kosztach inwestycji i utrzymania m.in. wałów przeciwpowodziowych.

Inna zmiana dotyczy wód opadowych. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. wymienia jako jedną z usług wodnych odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z powyższym uzupełniono przepisy  o odprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych, ponieważ jest to również wariant tej usługi wodnej, na którą wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Mieszkańcy domów na odcinku ul. Rycerskiej, pomiędzy ulicami Gagarina i Wajdy, nie mieli w niedzielny poranek bieżącej wody. Awaria została usunięta jeszcze przed godz. 11.00.Awaria 2

Z powodu usterki stacjonarnej linii telefonicznej, aż do poniedziałku Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne dostępne będzie wyłącznie pod numerem telefonu komórkowego 601 503 475. Za utrudnienia przepraszamy.

IMG_4180

W ubiegłym miesiącu Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”, wystąpiła z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmian cen prądu, które będą mieć  bezpośredni wpływ na ceny wody.

Teraz Izba, a w ślad za nią także my, publikuje odpowiedź jaką udzielił Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Treść pisma można przeczytać TUTAJ.

igwp_logo

Krótko bez wody byli mieszkańcy budynków przy ul. Gen. J. Ziętka 68 i 70 oraz kotłownia MPEC. Awaria została usunięta przed godz. 14.00

Ograniczony system retencji w Polce sprawia, że szybko przechodzimy od powodzi do suszy. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zapowiadają, że „na dniach” pod obrady rządu trafi, warty 14 mld złotych, wieloletni Program Rozwoju Retencji. Zakładają też, że jeszcze w tym roku zostanie on przyjęty. Oznacza to znaczne przyspieszenie w stosunku do harmonogramu prac zaprezentowanego w ulotce sygnowanej przez Ministerstwo i PGW Wody Polskie, w której opracowanie ostatecznej wersji programu zaplanowano na sierpień 2020 roku.

Realizacja programu opracowanego przez MGMiŻŚ planowana jest na lata 2020-2027, a jego celem jest dwukrotne zwiększenie współczynnika retencji wody w Polsce do 2027 roku, z obecnych 6,5% do 15%. Dziś zdecydowanie za dużo wody spływa rzekami bezpośrednio do Bałtyku.

Retencja

Program Rozwoju Retencji zakłada między innymi: budowę 94 nowych zbiorników, przebudowę niektórych zbiorników suchych na mokre,  ułatwienie budowy małych zbiorników do 1000 m kw. bez pozwoleń wodnoprawnych, renaturyzację rzek i mokradeł. Realizacja programu pozwoli skuteczniej przeciwdziałać powodziom i suszom, gromadzić wodę na potrzeby ludności i przemysłu, utrzymywać żeglowności rzek. Ułatwi rozwój hydroenergetyki, wykorzystanie wody w celach irygacyjnych, rozwój turystyki i rekreacji wodnej.

18 czerwca 2019 r., minister MGMiŻŚ, Marek Gróbarczyk, występując w Bydgoszczy, podczas konferencji poświęconej suszy i Programowi Rozwoju Retencji – Stop Suszy mówił:

– Jeszcze parę lat temu nikt nie przypuszczał, że nastąpią takie zmiany klimatyczne. Dwa tygodnie temu przez Wisłę przeszła fala wezbraniowa, dziś poziom rzek jest minimalny. To wskazuje, jakie jest tempo zmian i jak Polska nie jest przygotowana. Biznes, przemysł i rolnictwo nie mogą rozwijać się bez stabilnej gospodarki wodnej.

– Naszym celem jest poniesienie możliwości retencjonowania wody do 15 procent – zapowiada minister Gróbarczyk. Ocenia on, że docelowo zbiornik retencyjny powinien istnieć w każdej gminie. – Takie są potrzeby. Do tego byśmy chcieli doprowadzić ostatecznie, żeby każda gmina była zabezpieczona pod kątem retencyjnym – mówił Gróbarczyk.

– Nie dostrzegamy potencjału wód opadowych i roztopowych. Nie zatrzymujemy ich w miejscu, gdzie one spadają – potwierdza Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce od końca wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Czechach, na Cyprze i Malcie.

Więcej o Programie Rozwoju Retencji przeczytać można TUTAJ.

Wdrożenie realizowane przez MPWiK w Piekarach Śląskich jest czołowym przykładem innowacyjności w zakresie inteligentnego opomiarowania na skalę całego kraju.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło raport grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy (Internet
of Things – IoT), której głównym celem jest wypracowanie rekomendacji działań, jakie rząd powinien podjąć dla zapewnienia warunków rozwoju i upowszechnienia wykorzystania technologii IoT, bazujących na polskiej myśli technicznej, służących poprawie jakości życia
w Polsce oraz zagwarantowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia promocji polskich innowacyjnych firm na świecie.

Grafika 1

Z dumą informujemy, że grupa w swoim raporcie, prezentując najciekawsze rozwiązania i wdrożenia wykonywane w Polsce, dostrzegła projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich. W dziale poświęconym inteligentnemu opomiarowaniu szeroko przedstawione są nasze przygotowania do całkowicie zdalnego odczytu wodomierzy.
Jako korzyści z wdrożenia autorzy raportu podają obniżenie kosztu transmisji danych na terenie miasta oraz minimalizację strat wody. Zastosowanie odczytów godzinnych czy codziennych zgłoszeń urządzeń pozwala na szybkie wynajdywanie wycieków wody lub wykrycie bezprawnego cofania licznika wody. Przy zastosowaniu sieci LoRa pokrywającej miasto, można w łatwy sposób dołączyć opomiarowanie stref i ciśnień w sieci wodociągowej. Zainstalowane w całym mieście anteny mogą też łączyć się z innymi typami urządzeń, np. służącymi do opomiarowania ciepłomierzy, czy do kontroli miejsc parkingowych w mieście.
Analiza dokonywanego przez naszą firmę wdrożenia służy też do opracowania propozycji działań dla rządu w zakresie wspierania rozwoju podobnych projektów w całej Polsce.
Fragment raportu dotyczący naszego wdrożenia znajdziecie TUTAJ, natomiast cały raport dostępny jest TU.

EFRR_550px1

W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%),
a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. sztuk (o 1,8 %) podał Główny Urząd Statystyczny w opublikowanym pod koniec czerwca raporcie.

Sieć kanalizacyjna

W 2018 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 160,7 tys. km, zaś liczba przyłączy
do budynków mieszkalnych – 3,4 mln sztuk. W stosunku do roku ubiegłego długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 3,9 tys. km,
tj. o 2,5%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o ponad 60 tys. szt., tj. o 1,8%.

Infrastruktura kanalizacyjna 17-18

Na obszarach wiejskich znajdowało się 59,0% sieci kanalizacyjnej oraz 45,4% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 2,8 tys. km (o 3%), a liczba przyłączy o prawie 31 tys. szt. (o 2,1%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,1 tys. km sieci (wzrost o 1,7%) i zainstalowano ponad 29 tys. szt. przyłączy (wzrost o 1,6%).

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2017 r. odnotowano w województwach: lubelskim – o 3,8%, mazowieckim – o 3,6% oraz wielkopolskim – o 3,2%, najmniejszy zaś w zachodniopomorskim – o 0,1% oraz lubuskim – o 0,7%.

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2018 r. wystąpiło na terenie województwa śląskiego – 135 km na 100 km2 i małopolskiego – 107 km na 100 km2, zaś najmniejsze
w województwie podlaskim – 18 km na 100 km2 oraz lubelskim – 27 km na 100 km2.

Na koniec 2018 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł 50,6% i w porównaniu do 2017 r. był wyższy o 1,1 p.proc. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 74,6% budynków mieszkalnych, natomiast na obszarach wiejskich 36,2%. 
Długość sieci kanalizacyjnej 2018

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2018 r. wyniosła 969,5 hm3 (w miastach – 845,5 hm3, a na obszarach wiejskich – 124,0 hm3) i wzrosła
w porównaniu z 2017 r. o 15 hm3 (odpowiednio 14,6 hm3 i 0,4 hm3).

Sieć wodociągowa

W 2018 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 307,7 tys. km, a liczba przyłączy
– prawie 5,7 mln sztuk. W porównaniu z 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,8 tys. km (o 1,2%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 35,1 tys. sztuk (o 0,6%).

Infrastruktura wodociągowa 17-18

Około 77,2% długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 61,8% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 2,5 tys. km (o 1,1%) i wyniosła 238 tys. km, zaś liczba przyłączy – o 35,5 tys. sztuk (o 1,0%). W miastach natomiast przybyło ponad 1,2 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,8%).

W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej zaobserwowano
w województwach: mazowieckim – wzrost o 952,7 km, małopolskim –  o 432,3 km i podkarpackim – o 365,8 km, zaś najmniejszy przyrost sieci wystąpił w województwie lubuskim – 32,3 km oraz opolskim – 44,9 km i łódzkim o 49,6 km.

Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowej następuje systematyczne zagęszczenie sieci
na terenie kraju. W 2018 r. wyniosło ono 98,4 km na 100 km2 i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 1,2 km na 100 km2. Największe zagęszczenie sieci wodociągowej nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego – 175,7 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,0 km na 100 km2) i małopolskiego – 137,4 km na 100 km2 (o 2,8 km na 100 km2), najmniejsze zaś w województwie zachodniopomorskim – 49,9 km na 100 km2 (o 0,3 km na 100 km2) i lubuskim – 50,2 km na 100 km2 (o 0,2 km na 100 km2).

Na koniec 2018 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej wyniósł 84,6% i w porównaniu do 2017 r. był wyższy o 0,5 p.proc. Przyrost takich budynków odnotowano zarówno w miastach (o 0,2 p.proc.), jak i na obszarach wiejskich (o 0,7 p.proc.).

Długość sieci wodociągowej 2018

 

Główny Urząd Statystyczny opublikował sygnalne dane dotyczące ochrony środowiska w minionym roku. W części dotyczącej wody i ścieków GUS informuje, że w 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego oraz zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3%.

Pobór i zużycie wody 

W 2018 r. pobór wody spadł z 10,1 km3 do 9,9 km3. Największy udział w poborze wody (ok. 69%), przypadał na cele produkcyjne (6,8 km³, wobec 7,0 km³ w 2017 r.). Pobór wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 6,1% i wyniósł 1 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej zwiększył się o 0,1 km³ i wyniósł 2,1 km³. 

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2018 r. wyniósł 8,1 km³ i pokrył 82% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km³ i był zbliżony do poboru w 2017 r.

GUS tabelka

W 2018 r. zużycie wody wynosiło 9,4 km³, co stanowiło 98% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 72% (6,8 km³). Zużycie wody w rolnictwie i leśnictwie stanowiło 10% (1,0 km³) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km³ (18%). W 2018 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych wynosiło 1,3 km³ i wzrosło o 4,7% w stosunku do ubiegłego roku. 

Ścieki 

W roku 2018 ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km³, natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km³. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km³, co stanowi 55,6% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,48 km³ (23,1% ścieków poddanych procesom oczyszczania). 

Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2018 r. wynosiła 106,3 hm³, wobec 106,6 hm³. 

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych (z 926 w 2017 r. do 882 w 2018 r.). Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3257), była na poziomie roku ubiegłego (3258). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2018 r. wynosił 74%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 43%. 

Nieczystości ciekłe 

W związku z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą kanalizacyjną część mieszkańców nadal korzystała z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. W 2018 r. zanotowano 2,2 mln zbiorników bezodpływowych, z których odebrano i dostarczono do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych ok. 46,2 hm³ nieczystości ciekłych. 

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”, wystąpiła z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie obejmujących przedsiębiorstwa wodociągowe zmian cen prądu, co bezpośrednio będzie miało wpływ na ceny wody.
W swoim stanowisku Izba podkreśla też, że przedsiębiorstwa wod-kan, w zależności od ich wielkości podlegać będą, w myśl aktualnego projektu regulacji niejednolitemu systemowi wsparcia, pomimo spójnego charakteru prowadzonej działalności na rzecz realizacji ustawowych obowiązków gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w konsekwencji czego nastąpi nieoczekiwane pogorszenie warunków prowadzonej działalności.
IGWP, to jedyna organizacja samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. i dziś zrzesza 455 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków.
Treść stanowiska IGPW przeczytać można TUTAJ.

igwp_logo

Odebraliśmy kilka telefonów od osób napełniających przydomowe baseny, które skarżyły się na zażółconą wodę.

W związku z upałami obserwujemy zwiększony pobór wody. W takiej sytuacji, zwłaszcza w godzinach największego poboru wody, z rur mogą być wypłukiwane osady, które w sposób naturalny się w nich osadzają. Odkręcając maksymalnie zawór dodatkowo wzburzacie pobór wody i z kranu leci mętna woda.

Nasza rada jest następująca: napełniajcie baseny poza godzinami największego poboru, tj. od godz. 22 i nie odkręcajcie zaworów do oporu.

filling-pool

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Piekarach Śląskich”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w ulicy Długosza w Piekarach Śląskich.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. budowę sieci wodociągowej:
 • wodociągu W1 o średnicy Ф 125mm i  długości  L= 378,7 m 
 • wodociągu W4 o średnicy Ф 63 mm długości  L= 81,7 m
 • wodociągu  W5 o średnicy Ф 90 mm długości  L= 101,9 m
 • wodociągów W2, W3, W6 o średnicy Ф 110mm i  łącznej długości  L= 4,5 m – stanowiących odgałęzienia od wodociągu W1 dla połączenia z istniejącymi wodociągami w ul. Kornela Makuszyńskiego oraz Długosza bocznej, 
 1. budowę przyłączy wody oraz przełączenia istniejących przyłączy w pasie drogowym          ul. Długosza-  Ф 63, 50, 40 mm – szt. 34  o  łącznej długości L= 255,8 m, 
 2. likwidację poprzez zaślepienie starej sieci wodociągowej wraz z likwidacją starego uzbrojenia.

Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.:

 1. odtworzenie nawierzchni
 2. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,
 3. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem. 

II.1.4) Zamówienia polegające na powtórzeniu robót budowlanych:

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.

W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jak dla zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45231100-6:

45231110-9:

45231111-6:

45231112-3:

45231113-0:

45231300-8:

45232100-3:

45111200-0:

45232150-8:

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów;

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;

Podnoszenie i poziomowanie rurociągów;

Instalacja rurociągów;

Poziomowanie rurociągów;

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów rurociągów do odprowadzania ścieków;

Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów;

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody;

II.1.6) Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Informacja na temat wadium: 

 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 1. pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 17 1020 2368 0000 2802 0028 9504.
 2. gwarancjach bankowych,
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 1. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w rozdz. VI SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe lub  gwarancje ubezpieczeniowe winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
  w okolicznościach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, za wniesienie wadium w terminie Zamawiający uzna moment wpływu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.
 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji.
 5. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wnosząc wadium powinni określić przedmiot zamówienia jakiego dotyczy i w czyim imieniu jest złożone. 
 6. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika lub przez któregokolwiek wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
 7. Zamawiający zwróci wadium lub je zatrzyma zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do zapisów Regulaminu lub niniejszej Specyfikacji skutkuje nie wniesieniem wadium
  w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału
  w postępowaniu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III.2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych) 

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci:
RODZAJ SIECI* DŁUGOŚĆ/ ŚREDNICA
wodociąg lub kanalizacja tłoczna nie mniej niż 500 mb/
nie mniejsza niż Ø90

*dotyczy takich robót dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia

o wartości zrealizowanych robót min. 900 000,00 zł (dziewięćset tysięcy 00/100 zł) brutto.

Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłocznej w ramach jednej roboty budowlanej.

 1. dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych
  i doświadczeniu:
  • kierownik budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
  • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy w tym okresie, przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu lub kanalizacji tłocznej
   o długości nie mniejszej niż 500mb i średnicy minimum 90mm oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
  • kierownik robót drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającego zaświadczenie
   o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;    
  • nadzór geodezyjny i geotechniczny posiadający określone prawem uprawnienia.

III.2.4) Informacje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie zapisów § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

III.2.5) Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków na podstawie zapisów Regulaminu.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. III.2 Ogłoszenia o zamówieniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,
  o których mowa w pkt III.2.4 niniejszego Ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden nie może podlegać wykluczeniu na podstawie zapisów § 4 ust 3 i 4 Regulaminu,
  o którym mowa w pkt III.2.4.Ogłoszenia.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału  w postępowaniu.
 4. Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunków udziału poprzez posługiwanie się potencjałem podmiotów trzecich.

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 ust Regulaminu, o których mowa w pkt. III.2 Ogłoszenia o zamówieniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)
  2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt III.2.2. tj. w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych) 
  3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem, terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
   w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone dla zamówienia w pkt III.2.3.lit. a (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ)
  4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
   w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien wskazywać osoby, które będą uczestniczyć
   w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone
   w pkt III.2.3.lit.b (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)
  5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust.  4 pkt 1 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
   w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym
   w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
  9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  10. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.3.2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126 z późn. zm.

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 
  2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). 

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. wypełniony Przedmiar robót
 3. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
  z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 4. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 5. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

 1. Cena- 100%
 2. Pod określeniem „cena” należy rozumieć wartość robót ogółem łącznie z podatkiem VAT, stanowiących sumę wszystkich pozycji przedmiarowych zawartych w ofercie Wykonawcy.
 3. Oferta z najniższą ceną oraz spełniająca wymagania określone w SIWZ zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i otrzyma najwyższą ilość punktów czyli 100, kolejne oferty zawierające ceny wyższe kolejno po jednym punkcie mniej.
 4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT).
 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 
 4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie uznaje się za wniesione jeżeli przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji w oryginale. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych.
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek    bankowy Zamawiającego: 

PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia, podano w SIWZ.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.5.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.5.2) Termin składania i otwarcia ofert: 

Składanie ofert: do 28.06.2019r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich
Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38. 

Jawne otwarcie ofert: 28.06.2019 r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 (sala konferencyjna). 

IV.5.3) Termin związania ofertą: 

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.5.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu /programu ze środków Unii Europejskiej: 

Nie dotyczy.

IV.5.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie dotyczy.

IV.5.6) Zakończenie postępowania:

 1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty
  o wyniku niniejszego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków całości niniejszego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości niniejszego postępowania na każdym etapie jego procedowania. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien jest spełnić wszystkie warunki szczególne opisane
  w niniejszej SIWZ konieczne do jej zawarcia, w tym złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 6. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 5 powyżej, umowa nie zostanie podpisana. Wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub unieważnić postępowanie.

IV.5.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie: 13.06.2019 r.

– SIWZ
– Załączniki

Po 10 latach eksploatacji przyszedł czas na remont przepompowni głównej w piekarskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Północ”, przy ul. Śląskiej.

Oczyszczanie przepompowni prowadzone było co roku ale tym razem zakres prowadzonych prac musi być większy, gdyż wiele elementów uległo już zużyciu i konieczna jest wymiana pionów tłocznych. Tego typu prace wykonuje się zazwyczaj o tej porze roku, gdyż na czas remontu przepompowni instalowany jest obieg awaryjny, który ma ograniczoną wydajność. Idealnie jest zatem, gdy jest ciepło i bezdeszczowo. Tak jak obecnie.

Prace powinny się zakończyć do końca lipca.

Przepompownia remont 4 Przepompownia remont 3 Przepompownia remont 2 Przepompownia remont 1

Rozstawiliśmy dzisiaj cztery kurtyny wodne. Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zażyć ochłody przebywając w okolicy Ośrodka Kultury “Andaluzja”, na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i prymasa Wyszyńskiego, na dworcu autobusowym przy ul. Jana Pawła II (Osiedle Wieczorka) oraz na ul. Olimpijskiej 3, przy MOSiR.

20190606_100435 20190606_100643 20190606_095025 20190606_102819 20190606_101616

Strony www katowice"