Menu

Główny Urząd Statystyczny opublikował sygnalne dane dotyczące ochrony środowiska w minionym roku. W części dotyczącej wody i ścieków GUS informuje, że w 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego oraz zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3%.

Pobór i zużycie wody 

W 2018 r. pobór wody spadł z 10,1 km3 do 9,9 km3. Największy udział w poborze wody (ok. 69%), przypadał na cele produkcyjne (6,8 km³, wobec 7,0 km³ w 2017 r.). Pobór wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 6,1% i wyniósł 1 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej zwiększył się o 0,1 km³ i wyniósł 2,1 km³. 

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2018 r. wyniósł 8,1 km³ i pokrył 82% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km³ i był zbliżony do poboru w 2017 r.

GUS tabelka

W 2018 r. zużycie wody wynosiło 9,4 km³, co stanowiło 98% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 72% (6,8 km³). Zużycie wody w rolnictwie i leśnictwie stanowiło 10% (1,0 km³) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km³ (18%). W 2018 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych wynosiło 1,3 km³ i wzrosło o 4,7% w stosunku do ubiegłego roku. 

Ścieki 

W roku 2018 ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km³, natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km³. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km³, co stanowi 55,6% ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,48 km³ (23,1% ścieków poddanych procesom oczyszczania). 

Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2018 r. wynosiła 106,3 hm³, wobec 106,6 hm³. 

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych (z 926 w 2017 r. do 882 w 2018 r.). Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3257), była na poziomie roku ubiegłego (3258). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2018 r. wynosił 74%, przy czym w miastach wynosił ok. 95%, zaś na wsiach 43%. 

Nieczystości ciekłe 

W związku z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą kanalizacyjną część mieszkańców nadal korzystała z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. W 2018 r. zanotowano 2,2 mln zbiorników bezodpływowych, z których odebrano i dostarczono do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych ok. 46,2 hm³ nieczystości ciekłych. 

Strony www katowice"