Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie  ulic Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz  sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich„

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

W ramach w/w zadania należy zaprojektować  system transportu ścieków  zlewni  znajdującej się w rejonie ul. Radzionkowskiej oraz pomiędzy ulicami Radzionkowska i Pod Gajem z włączeniem kolektora tłocznego do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Gajem ( rejon budynku nr 67), oraz sieć wodociągową w działce nr 261/12.

Projektowana sieć wod.-kan. charakteryzuje się w sposób następujący:

 

 • SIEĆ WODOCIĄGOWA

W ramach zadania należy zaprojektować:
– sieć wodociągową w działce nr 261/12 pomiędzy ulicami Radzionkowska i ul. Pod Gajem o długości 200,0 m., wraz z przyłączami.

Sieć wodociągową uzbroić należy w zasuwy kołnierzowe, żeliwne montowane bezpośrednio w ziemi w punktach węzłowych. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować nadziemne oraz podziemne hydranty przeciwpożarowe w rozstawie maksymalnie do 150 m.

 

 • SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ :
 1. Grawitacyjnej o długości ok.  645,0 mb. wraz z przyłączami
 2. Tłocznej o długości ok. 203,0

Przy wyborze trasy przebiegu kanałów sanitarnych należy się kierować następującymi zasadami:

 • Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej powinny uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju zgodne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać w miarę możliwości  grawitacyjnie, najkrótszą drogą.
 • Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej tłocznej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Przewody tłoczne powinny być uzbrojone w niezbędne zasuwy, odpowietrzniki , odwodnienia, rewizje,
 • Kanały winny być zlokalizowane na terenie z zapewnieniem możliwości dojazdu służbom MPWiK ciężkim sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,
 • Należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, infrastruktura podziemną,
 • Należy unikać krętych tras kanałów.
 • Przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę uzbrojenia terenu.
 • Odległość pozioma osi kanału od obiektu budowlanego powinna zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

 

 • PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH,

Pompownia powinna być wyposażona w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie gdzie pierwsza pompa będzie pompa podstawową a druga będzie stanowić czynną rezerwę. W każdym cyklu powinna nastąpić zmiana kolejności pracy pomp. Pompy powinny być sterowane automatycznie w zależności od zadanych poziomów. Pomiar poziomu odbywać się będzie poprzez sondę hydrostatyczną. Dodatkowo  powinna być wyposażona w pływaki zabezpieczające przed suchobiegiem oraz poziomem maksymalnym.

Układ automatyki powinien posiadać komunikację GPRS dostosowane do współpracy z aktualnie eksploatowanym systemem monitoringu.

Układ sterowania powinien być zaprojektowany w oparciu o sterownik swobodnie programowany umożliwiający swobodny odczyt parametrów pracy: poziomu ścieków , czasu pracy agregatów pompowych, rodzaju awarii,

Włazy na studni pompowej oraz szafy AKPIA należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie studni. Sygnały o włamaniu powinny być przekazywane do centralnej dyspozytorni.

W układach łączeniowych napędów zespołów pompowych należy zastosować urządzenia ”miękkiego startu”.

Oprócz zasilania podstawowego z linii energetycznej szafa powinna posiadać gniazdo umożliwiające podłączenie agregatu.

Szafa zasilająco sterująca pompownią powinna być zaprojektowana jako szafka wolnostojąca z fundamentem betonowym.

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać na zewnątrz zbiornika czerpalnego w wydzielonej studni.

Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą nożową.

Łańcuchy do podnoszenia, prowadnice pomp (po dwie prowadnice dla każdej pompy), rurociągi tłoczne oraz drabinka powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Na rurociągu tłocznym w studni zasuwami przewidzieć montaż rewizji w postaci trójnika zaopatrzonego w króciec do podłączenia WUKO.

Na kanale dopływowym do przepompowni należy przewidzieć montaż zasuwy odcinającej, a w komorze przepompowni montaż deflektora,

 

Plan z oznaczonym terenem zlewni  objętej zamówieniem oraz orientacyjnym przebiegiem sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej  przewidzianej do zaprojektowania stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią następujące usługi:

 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnej z zapisami SIWZ,
 • opracowanie kompletnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • opracowanie pozostałych niezbędnych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i aktów wykonawczych oraz dokumentów projektowych, tj. w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego również w formie zagregowanej i innych (plan BIOZ),
 • pełnienie nadzoru autorskiego,

Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.),  z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa,

Projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy sporządzić w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.), Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski sporządzić wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pozostałymi przepisami prawa.

Kompletna dokumentacja projektowa jw. oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego musi być zgodne z cytowanymi wyżej aktami prawa oraz innymi pochodnymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem. Ww. dokumenty należy opracować w szczególności z uwzględnieniem wyrażonego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania oraz art. 30 ust. 4. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w ust. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 ustawy, wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.

II.1.4) Zamówienia polegające na powtórzeniu usług:

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.

W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jak dla zamówienia podstawowego.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.

II.2) TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji umowy:

 

 1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego:  26 tygodnie od dnia podpisania umowy
 2. Termin opracowania dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę:  18 tygodni od dnia podpisania umowy.
 3. Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów (sporządzonych dla każdej sieci i ulicy oddzielnie)  oraz STWiORB: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
 4. Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia zgłoszenia dokumentacji powykonawczej do PINB Piekary Śląskie i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

 

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1 000,00 PLN  (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III. 2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową.

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

 • dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:
  – Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania branży wod.-kan., która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania (zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. dwuletnie doświadczenie zawodowe jako projektant branży wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przy wykonaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę)
  – Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
 • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, iż wykonał w sposób należyty, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującą zaprojektowanie:
  – co najmniej jednej sieci wodociągowej o średnicy min. Ø125 i długości min. 300m, co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. Ø200 i długości min.300m oraz  co najmniej jednej sieci  kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy min 125mm i długości min.300,0mm.

 

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 ust Regulaminu, o których mowa w pkt. 12.A i B SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ); (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)
 • wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone w pkt 12.A. c – zdolność techniczna (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) i doświadczenia. Wykaz winien zawierać wskazywać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone w pkt 12.A. c – zdolność zawodowa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ)
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust. 4 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
 • Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.


III.3.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126.

III.3.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
 2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 3. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 4. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

Cena- 100%

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do 19.10.2018r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Jawne otwarcie ofert: 19.10.2018r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 .

IV.4.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie dotyczy.

IV.4.6) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie:  04.10.2018r.

Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 2 do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik nr 5 do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik nr 7 do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik nr 8 do SIWZ – wersja edytowalna
Załącznik nr 10 do SIWZ – wersja edytowalna

Strony www katowice"