Menu

Pytanie nr 1:

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie oferentom wersji edytowalnej druków ofertowych do wypełnienia na w/w postępowanie.

Odpowiedź nr 1:

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 04.05.2016r. załączniki dostępne są w formie edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego www.mpwik-piekary.pl

.

 

Pytanie nr 2:

     Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje dołączony wzór Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz Gwarancję ubezpieczeniową właściwego usunięcia wad i usterek UNIQA ?

       Załącznik do pytania nr 2.

Odpowiedź nr 2:

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek stanowi załącznik nr 16 do SIWZ.

.

Pytanie nr 3:

Biorąc pod uwagę czas w którym został rozpisany przetarg (okres m.in. długich weekendów majowych), proszę o przesunięcie terminu złożenia ofert o kilka dni kalendarzowych. Czas ten pozwoli na pozyskanie aktualnych cen materiałów i armatury od producentów.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu złożenia ofert.

.

Pytanie nr 4:

W związku z zamiarem udziału w ww. przetargu zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie przewiertu sterowanego hydraulicznego przy użyciu modułów rurowych z polipropylenu D 280 mm i SDR 11 jako materiału równoważnego do zaproponowanego w dokumentacji projektowej zamiast rur kamionkowych Dn 200 oraz z modułów rurowych z polipropylenu D 355 mm i SDR 11 jako materiału równoważnego dla zaproponowanego w dokumentacji projektowej zamiast rur kamionkowych dn 300. Moduły te instalowane są dokładanie taką samą metodą jak rury kamionkowe i spełniają warunki stawiane kanałom sanitarnym.

W naszej ocenie, wskazanie w specyfikacji możliwości zastosowania przy realizacji przewiertu jedynie rur kamionkowych nie jest uzasadnione zwłaszcza, że proponowany w projekcie materiał nie wykazuje odporności w zakresie szkód górniczych. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru i terenu górniczego „Piekary Śląskie II” i nie jest wykluczone, że w przyszłości, na skutek eksploatacji górniczej mogą nastąpić niekontrolowane deformacje terenu. W takim wypadku sztywne i kruche rury kamionkowe mogą, w przeciwieństwie do rur polipropylenowych, ulec zniszczeniu.

Stosowanie do art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zgodnie zaś z art. 30 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym.

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, występuje w sytuacji, gdy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na konkretny wyrób, przy czym wyrób ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego. Wystarczy, że Zamawiający opisze przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, które posiada konkretny wyrób w taki sposób, aby ofertę mógł określony producent lub dystrybutor tego wyrobu.

W związku z powyższym do niedopuszczalnych zapisów należy zaliczyć wymogi zawarte w SIWZ które nakładają na Wykonawców obowiązek zastosowania przy realizacji zamówienia określonych wyrobów w szczególności gdy dominującym lub jedynym producentem jest jeden podmiot, przy jednoczesnym wykluczeniu możliwości zastosowania innych wyrobów, innych producentów, o takich samych parametrach technicznych i użytkowych.

Zamawiający mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wykonania przedmiotu zamówienia na odpowiednim poziomie, uprawniony jest wprawdzie do opisu parametrów technicznych produktów ale tylko w taki sposób który uzasadnia jego racjonalne i obiektywne potrzeby.

W związku z powyższym, należy wskazać, że postawione przez zamawiającego warunki techniczne dotyczące wykonania przewiertu sterowanego hydraulicznego przy użyciu rur kamionkowych Dn200 i Dn300 nie wynikają z realnych potrzeb związanych z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia i uniemożliwiają dostęp do przedmiotu zamówienia innym producentom.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wskazuje, wszelkie warunki jakie winny zostać spełnione w związku z realizacją zadania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie dopuszcza się odstępstw przy wykonaniu zadania.

Odnosząc się do stawianego zarzutu, wskazujemy, zgodnie z przepisami rozdziału 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, regulującego zamówienia sektorowe, w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki wyłączające stosowanie ww. ustawy.

Pomimo tego zapewniono zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w ramach udzielonego zamówienia. Każdy podmiot, który bierze udział w przetargu musi spełnić te same kryteria, przy czym nie to kryteria stawiające jakikolwiek podmiot w pozycji uprzywilejowanej.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm (ust. 2), zamówienia zaś udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (ust. 3). Z kolei z art. 29 ust. 1 ustawy zawiera wytyczne, wedle których przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (ust. 2), a nadto przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy “lub równoważny” (ust. 3).

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany do traktowania na równych prawach wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, w taki sposób dokonał określenia parametrów technicznych, iż niewątpliwie nie ograniczyło to uczciwej konkurencji, i nie eliminuje z góry żadnego podmiotu.

Nie można, więc mówić o zróżnicowanym traktowaniu oferentów lub nie zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, gdyż przedmiot zamówienia określony jest w sposób obiektywny i nie wskazujący na konkretny produkt.

W piśmiennictwie dominuje pogląd, iż nie jest dopuszczalne opisywanie przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego producenta, gdyż opis taki narusza zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.

Podkreśla się przy tym, określenie przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretnego producenta, nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji tylko, jeżeli wynika to z braku możliwości zrealizowania potrzeb Zamawiającego przez innych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (A. Panasiuk, A. Mikołajczyk, T. Siedlecki, Prawo zamówień publicznych z komentarzem, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 97-98, Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod red. T. Czajkowskiego, urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004, s. 112). Taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie zaszła.

 .

Pytanie nr 5:

W związku z przetargiem nieograniczonym w trybie „zamówienia sektorowego” – poza Regulacjami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień publicznych, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna dokument składny w celu wykazania nie podleganiu wykluczeniu z postępowania tj. aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10-11 Ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy Pzp.

W ww. dokumentach nie ma odniesienia do odpowiednich punktów Regulaminu Zamówień cytowanych przez Zamawiającego.

Prosimy o stanowisko w tej sprawie.

.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający uzna dokument składany w celu wykazania nie podleganiu wykluczeniu z postępowania tj. aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10-11 Ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy Pzp. mimo, iż w ww. dokumentach nie ma odniesienia do odpowiednich punktów Regulaminu Zamówień cytowanych przez Zamawiającego.

Strony www katowice"