Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Podmiejskiej i DW911 w Piekarach Śląskich

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • budowę sieci wodociągowej, w tym:

  • wodociągi W1, W2, W3, W4 – Ø 250 mm, Ø 160 mm o łącznej długości ok. L = 1623,8 m, w tym ok. L = 25,3 m w pasie drogowym DW 911,

  • włączenie do magistrali Ø 1000 mm, wraz ze studnią wodomierzową.

Długość projektowanej sieci wodociągowej objętej pozwoleniem na budowę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wynosi ok. L = 1598,5 m.

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

  • grawitacyjne kanały sanitarne – K1- K6 – Ø 300 mm, Ø 200 mm o łącznej długości ok. L = 1637,7 m,

  • pompownię ścieków Karola Miarki 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, kablami zasilającymi,

  • rurociąg tłoczny RT KM2- Ø 160 mm o długości ok. L = 433,7 m,

  • pompownię ścieków Podmiejska 1 z zagospodarowaniem terenu, kablami zasilającymi,

  • rurociąg tłoczny RT PP1- Ø 125 mm o długości ok. L = 236,1 m, w tym ok. 64,3 m w pasie DW 911,

  • pompownię ścieków Podmiejska 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, kablami zasilającymi,

  • rurociąg tłoczny RT PP2- Ø 110 mm o długości ok. L = 118,8 m.

Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi ok. L = 2426,3 mb, z czego ok. L = 2362,0 m objęte jest pozwoleniem na budowę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

 • odtworzenie nawierzchni,

 • wycinkę drzew kolidujących z realizacją inwestycji,

 • uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,

 • oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próbyi badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji,niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem.

II.1.5) Przedmiot i wielkość udzielenia zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot

45 000000-7

45 231300-8

Dodatkowe przedmioty

45 233220-7

45 100000-8

45 110000-1

45 200000-9

45 230000-8

45 232423-3

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

   1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych (gotowość Wykonawcy do częściowego odbioru technicznego i podpisania protokołu): 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

   2. Termin odbioru końcowego sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie wodociągu o łącznej długości nie mniejszej niż 1000 mb i średnicy minimum 110 mm, oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o łącznej długości nie mniejszej niż 2000 mb i średnicy minimum 200 mm w przypadku kanalizacji grawitacyjnej lub minimum 110 mm w przypadku kanalizacji tłocznej. Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ramach jednej roboty budowlanej.

III.2.3) Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Dysponowanie co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

  • kierownik budowy, który posiada:

   • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

   • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy branży wod.-kan. w tym przy co najmniej jednej budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 1000m i co najmniej jednej budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 2000m (za sieć kanalizacyjną Zamawiający uzna kanalizację sanitarną, deszczową lub ogólnospławną).

  • kierownik robót drogowych, który posiada:

   • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

   • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, przy robotach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni asfaltowej drogi o kategorii co najmniej KR3.

  • kierownik robót elektrycznych, który posiada:

   • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

   • doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych.

 

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Posiadanie:

 • środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100)

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   o
   których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)

  2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, obejmujących co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie wodociągu o łącznej długości nie mniejszej niż 1000 mb i średnicy minimum 110 mm, oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o łącznej długości nie mniejszej niż 2000 mb i średnicy minimum 200 mm w przypadku kanalizacji grawitacyjnej lub minimum 110 mm w przypadku kanalizacji tłocznej. Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ramach jednej roboty budowlanej wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie co najmniej:

  • kierownik budowy, który posiada:

   • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

   • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy branży wod.-kan. w tym przy co najmniej jednej budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 1000m i co najmniej jednej budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 2000m (za sieć kanalizacyjną Zamawiający uzna kanalizację sanitarną, deszczową lub ogólnospławną).

  • kierownik robót drogowych, który posiada:

   • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

   • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, przy robotach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni asfaltowej drogi o kategorii co najmniej KR3.

  • kierownik robót elektrycznych, który posiada:

   • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

   • doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych.

  1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100)

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu winien spełniać ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 ust. 3 Regulaminu.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust. 3 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 3-7 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 8 (analogicznie do art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 9-10 (analogicznie do art.24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków na podstawie zapisów Regulaminu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu) dołączonych do oferty.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia sektorowego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu §4 ust. 12, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Regulaminie §4 ust 12, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt-cie III.3.2. od 1 do 6 Ogłoszenia o zamówieniu.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt-cie III.2 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda w przypadku warunków, o których mowa w pkt-cie III.2.5dokumentów, o których mowa w pkt-cie III.3.1. od 6 do 7 Ogłoszenia o zamówieniu.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, poz. 231.

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 4 pkt 5.

  2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. wypełniony Formularz oferty

 2. wyceniony Przedmiar Robót (Kosztorys ofertowy)

 3. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

 4. dowód wniesienia wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do 16.05.2016 r. godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Jawne otwarcie ofert: 16.05.2016 r. godzina 10:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

IV.4.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie dotyczy.

IV.4.6) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie:

22.04.2016r.

 

Strony www katowice"