Menu

Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia pn. “Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich”:

.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania jw. w odpowiedzi na zadane pytania informuje:

Pytanie nr 1:

Czy planowana inwestycja leży w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź nr 1:

Teren planowanej inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający będzie dysponował terenem na budowę dla zbiorników retencyjnych, pompowni?

Odpowiedź nr 2:

Jak opisano w SIWZ, Rozdział II, pkt. 6.3.

Rozwiązanie koncepcyjne stanowi jedynie przykład możliwości odprowadzenia całości wód opadowych i roztopowych, nie jest konieczne jego wykorzystanie w całości do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania.

Ostateczna lokalizacja zostanie uzgodniona przez Projektanta z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zgodnie z SIWZ, Rozdział II, pkt 7.1.,

Wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, leży po stronie Wykonawcy

oraz pkt. 8 j)- l)

j) Wykaz stron postępowania wraz z wypisami z ewidencji gruntów oraz uzgodnienia
z
właścicielami działek, które niezwłocznie po otrzymaniu należy przedstawić do wglądu w tut. Przedsiębiorstwie,

k) Uzgodnienia branżowe, zgody, zapewnienia, warunki, decyzje,

l) Zawarte w imieniu Zamawiającego umowy cywilno-prawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych []

W związku z powyższym, wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli w granicach terenu objętego projektem:

  1. Wystąpią działki o nieuregulowanym stanie prawnym,

  2. Jeżeli właściciel/współwłaściciel działki nie wyrazi zgody na realizację inwestycji na danej działce?

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z §12 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dysponuje terenem dla potrzeb złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dla nieliniowych elementów inwestycji (zbiorniki retencyjne, pompownie)?

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z odpowiedzią nr 2:

Jak opisano w SIWZ, Rozdział II, pkt. 6.3.

Rozwiązanie koncepcyjne stanowi jedynie przykład możliwości odprowadzenia całości wód opadowych i roztopowych, nie jest konieczne jego wykorzystanie w całości do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania.

Ostateczna lokalizacja zostanie uzgodniona przez Projektanta z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zgodnie z SIWZ, Rozdział II, pkt 7.1.,

Wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, leży po stronie Wykonawcy

oraz pkt. 8 j)- l)

j) Wykaz stron postępowania wraz z wypisami z ewidencji gruntów oraz uzgodnienia
z
właścicielami działek, które niezwłocznie po otrzymaniu należy przedstawić do wglądu w tut. Przedsiębiorstwie,

k) Uzgodnienia branżowe, zgody, zapewnienia, warunki, decyzje,

l) Zawarte w imieniu Zamawiającego umowy cywilno-prawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren
i
prowadzenie robót budowlanych []

W związku z powyższym, wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Czy zakresem projektu objęte jest ujęcie wody ze Stawu Jaworskiego zlokalizowanego
w rejonie ulic: Harcerskiej, Kotuchy, Roździeńskiego i Bednorza?

Odpowiedź nr 5:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje ujęcia wód z istniejących stawów w rejonie ulic: Harcerskiej, Kotuchy, Roździeńskiego i Bednorza. Zamawiający nie posiada żadnych informacji dotyczących Stawu Jaworskiego.

Pytanie nr 6:

Jeżeli projekt ma obejmować ujęcie wody ze Stawu Jaworskiego prosimy o informację czy wody te spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.12.2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?

Odpowiedź nr 6:

Jak w odpowiedzi nr 5, Dokumentacja projektowa nie przewiduje ujęcia wód z istniejących stawów w rejonie ulic: Harcerskiej, Kotuchy, Roździeńskiego i Bednorza. Zamawiający nie posiada żadnych informacji dotyczących Stawu Jaworskiego.

Pytanie nr 7:

W koncepcji przedstawiono wykonanie kanału w pasie drogi krajowej (ul. Harcerska), proszę o informację czy Zamawiający uzyskał akceptację od Zarządu drogi na wykonanie ww. kanału?

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie z odpowiedzią nr 2 i 4:

Jak opisano w SIWZ, Rozdział II, pkt. 6.3.

Rozwiązanie koncepcyjne stanowi jedynie przykład możliwości odprowadzenia całości wód opadowych i roztopowych, nie jest konieczne jego wykorzystanie w całości do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem postępowania.

Ostateczna lokalizacja zostanie uzgodniona przez Projektanta z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Zgodnie z SIWZ, Rozdział II, pkt 7.1.,

Wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji rządowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, leży po stronie Wykonawcy

oraz pkt. 8 j)- l)

j) Wykaz stron postępowania wraz z wypisami z ewidencji gruntów oraz uzgodnienia
z
właścicielami działek, które niezwłocznie po otrzymaniu należy przedstawić do wglądu w tut. Przedsiębiorstwie,

k) Uzgodnienia branżowe, zgody, zapewnienia, warunki, decyzje,

l) Zawarte w imieniu Zamawiającego umowy cywilno-prawne z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych []

W związku z powyższym, wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy.

Strony www katowice"