Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego oraz projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnej z zapisami SIWZ,
 • opracowania kompletnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • pozostałych niezbędnych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.) i aktów wykonawczych oraz dokumentów projektowych, tj. w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz zagregowanego i innych (plan BIOZ),
 • pełnienie nadzoru autorskiego,

Orientacyjny zakres prac:

 • Przebudowa istniejących i budowa nowych kanałów deszczowych o łącznej długości ok. 5,1km,
 • Budowa 2 ogrodzonych zbiorników retencyjnych na wody opadowe,
 • Wykorzystanie i regulacja istniejących rowów,
 • Powierzchnia terenu do odwodnienia ok. 98 ha.

II.1.5) Przedmiot i wielkość udzielenia zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 71320000-7

Dodatkowe przedmioty: 71322200-3, 71000000-8, 71242000-6

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 1. Opracowanie i konsultacja „Koncepcji odwodnienia powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich” oraz ostateczna akceptacja przez Zamawiającego, do dnia 01.09.2015 r.
 2. Opracowanie dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, do dnia 02.10.2015 r.
 3. Opracowanie Projektu Wykonawczego, STWiORB, Planu BIOZ oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zagregowanych (dla każdego etapu oddzielnie) do dnia 16.11.2015 r.
 4. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego do dnia
  31.12.2015 r.
 5. Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się od dnia przekazania placu budowy do dnia zgłoszenia dokumentacji powykonawczej do PINB Piekary Śląskie i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129) wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę, obejmujące zaprojektowanie w sumie co najmniej 2,5 km rurociągów. Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie zaprojektowania jednej lub kilku:

 • sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej – o średnicy co najmniej Ø200mm, i/lub
 • rurociągów drenażowych i/lub odwodnieniowych o średnicy co najmniej Ø100mm

III.2.3) Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Dysponowanie co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

 1. Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania branży wod.-kan., która posiada:
 2. doświadczenie zawodowe przy projektowaniu w sumie co najmniej 2 km:
 • sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej i/lub
 • rurociągów drenażowych i/lub odwodnieniowych
 1. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
 2. Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
 3. Minimum jedna osoba posiadająca uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)
 2. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 nr 0 poz.1129) wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę, obejmujących zaprojektowanie w sumie co najmniej 2,5 km rurociągów. Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie zaprojektowania jednej lub kilku:
 • sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej – o średnicy co najmniej Ø200mm, i/lub
 • rurociągów drenażowych i/lub odwodnieniowych o średnicy co najmniej Ø100mm

Wykaz powinien zawierać informacje dotyczące ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, które spełniają minimalne wymagania opisane w pkt-cie III.2.4. wraz z załączeniem- dla osób w stosunku do których jest to wymagane zgodnie z pkt III.2.4.-kopie ważnych uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu winien spełniać ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 ust. 3 Regulaminu.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust. 3 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 3-7 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 8 (analogicznie do art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 9-10 (analogicznie do art.24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków na podstawie zapisów Regulaminu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu) dołączonych do oferty.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia sektorowego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu §4 ust. 12, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Regulaminie §4 ust 12, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt-cie III.3.2. od 1 do 6 Ogłoszenia o zamówieniu.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, poz. 231.

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 4 pkt 5.
 2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 3. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena. Przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do 08.06.2015 r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Otwarcie ofert: 08.06.2015 r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie,      ul. Roździeńskiego 38.

IV.4.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie dotyczy.

IV.4.6) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie:

21.05.2015r.

 

 

Strony www katowice"