Menu

Informacja z podpisania umowy:       

.

        MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotuchy, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich”  informuje, iż w dniu 03.07.2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. firmą TECHUNION Sp. z o. o., ul. Chorzowska 16/3, 41-902 Bytom na kwotę 133 701,00 zł brutto.

Strony www katowice"