Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w postępowaniu sektorowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Dąbrówka Wielka- Kolonia Dołki w Piekarach Śląskich”

informuje, na podstawie zapisów rozdz. XIII pkt. 3 SIWZ, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Strony www katowice"