Menu

W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%),
a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. sztuk (o 1,8 %) podał Główny Urząd Statystyczny w opublikowanym pod koniec czerwca raporcie.

Sieć kanalizacyjna

W 2018 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 160,7 tys. km, zaś liczba przyłączy
do budynków mieszkalnych – 3,4 mln sztuk. W stosunku do roku ubiegłego długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 3,9 tys. km,
tj. o 2,5%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o ponad 60 tys. szt., tj. o 1,8%.

Infrastruktura kanalizacyjna 17-18

Na obszarach wiejskich znajdowało się 59,0% sieci kanalizacyjnej oraz 45,4% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 2,8 tys. km (o 3%), a liczba przyłączy o prawie 31 tys. szt. (o 2,1%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,1 tys. km sieci (wzrost o 1,7%) i zainstalowano ponad 29 tys. szt. przyłączy (wzrost o 1,6%).

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2017 r. odnotowano w województwach: lubelskim – o 3,8%, mazowieckim – o 3,6% oraz wielkopolskim – o 3,2%, najmniejszy zaś w zachodniopomorskim – o 0,1% oraz lubuskim – o 0,7%.

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2018 r. wystąpiło na terenie województwa śląskiego – 135 km na 100 km2 i małopolskiego – 107 km na 100 km2, zaś najmniejsze
w województwie podlaskim – 18 km na 100 km2 oraz lubelskim – 27 km na 100 km2.

Na koniec 2018 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł 50,6% i w porównaniu do 2017 r. był wyższy o 1,1 p.proc. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 74,6% budynków mieszkalnych, natomiast na obszarach wiejskich 36,2%. 
Długość sieci kanalizacyjnej 2018

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2018 r. wyniosła 969,5 hm3 (w miastach – 845,5 hm3, a na obszarach wiejskich – 124,0 hm3) i wzrosła
w porównaniu z 2017 r. o 15 hm3 (odpowiednio 14,6 hm3 i 0,4 hm3).

Sieć wodociągowa

W 2018 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 307,7 tys. km, a liczba przyłączy
– prawie 5,7 mln sztuk. W porównaniu z 2017 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 3,8 tys. km (o 1,2%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 35,1 tys. sztuk (o 0,6%).

Infrastruktura wodociągowa 17-18

Około 77,2% długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 61,8% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 2,5 tys. km (o 1,1%) i wyniosła 238 tys. km, zaś liczba przyłączy – o 35,5 tys. sztuk (o 1,0%). W miastach natomiast przybyło ponad 1,2 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,8%).

W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej zaobserwowano
w województwach: mazowieckim – wzrost o 952,7 km, małopolskim –  o 432,3 km i podkarpackim – o 365,8 km, zaś najmniejszy przyrost sieci wystąpił w województwie lubuskim – 32,3 km oraz opolskim – 44,9 km i łódzkim o 49,6 km.

Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowej następuje systematyczne zagęszczenie sieci
na terenie kraju. W 2018 r. wyniosło ono 98,4 km na 100 km2 i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 1,2 km na 100 km2. Największe zagęszczenie sieci wodociągowej nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego – 175,7 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,0 km na 100 km2) i małopolskiego – 137,4 km na 100 km2 (o 2,8 km na 100 km2), najmniejsze zaś w województwie zachodniopomorskim – 49,9 km na 100 km2 (o 0,3 km na 100 km2) i lubuskim – 50,2 km na 100 km2 (o 0,2 km na 100 km2).

Na koniec 2018 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej wyniósł 84,6% i w porównaniu do 2017 r. był wyższy o 0,5 p.proc. Przyrost takich budynków odnotowano zarówno w miastach (o 0,2 p.proc.), jak i na obszarach wiejskich (o 0,7 p.proc.).

Długość sieci wodociągowej 2018

 

Strony www katowice"