Menu

ANALIZY WODY

    Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. przeprowadzana jest według ustalonego i zaakceptowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu harmonogramu przez akredytowane laboratorium posiadające zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miejscach ustalonych przez tut. Przedsiębiorstwo. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Badania wody przeprowadzane są w 14 punktach na obszarze miasta Piekary Śląskie. Poniżej udostępniamy Państwu analizy jakości wody w poszczególnych częściach miasta:


Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Piekary Śląskie w 2017r.


08.10.2018r.
Badania jakości wody wykonane przez GPW S. A. w Katowicach na terenie Piekar Śląskich w dniach 6 i 7 października 2018r.:
Badanie 1
Badanie 2


.

Strony www katowice"