Menu

W czwartek (8 sierpnia) sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej zajmie się rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Niektóre ze zmian będą istotne dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i samorządów.

Jak czytamy w tekście opublikowanym w Portalu Samorządowym projekt przewiduje m.in. wydłużenie procesu sprawozdawczego związanego z realizacją KPOŚK (Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Wcześniej ustawa skróciła o połowę czas, jaki miały gminy (aglomeracje) na opracowanie i przekazanie sprawozdania z realizacji KPOŚK za dany rok. Jednocześnie wprowadziła termin na weryfikację, opracowanie i przekazanie przez Wody Polskie corocznego sprawozdania uwzględniającego wszystkie aglomeracje. – Dotychczasowe doświadczenia i współpraca z gminami w tym zakresie wskazują, że na przygotowanie sprawozdania, w tym weryfikację danych, konieczne jest 6 miesięcy pracy – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kolejna zmiana ma pozwolić samorządom na finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej w szerszym zakresie niż to wynika z obecnych regulacji. Jednostki samorządowe kontrolowane są przez regionalne izby obrachunkowe, które we wnikliwy sposób sprawdzają zgodność podejmowanych uchwał z prawem. Zmiana art. 238 umożliwia samorządom uczestniczenie w kosztach inwestycji i utrzymania m.in. wałów przeciwpowodziowych.

Inna zmiana dotyczy wód opadowych. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. wymienia jako jedną z usług wodnych odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. W związku z powyższym uzupełniono przepisy  o odprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych, ponieważ jest to również wariant tej usługi wodnej, na którą wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Strony www katowice"