Menu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. (dalej zwane MPWiK), z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, strona www: mpwik-piekary.pl, mpwik-piekary.pl/bip, adres e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl.
2. W każdym czasie, w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – p. Dawidem Łabajem – pisząc na adres e-mail rodoinspektor@mpwik-piekary.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. MPWiK realizuje zadania publiczne wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dane osobowe przetwarzane są w MPWiK przede wszystkim ze względu na:
realizację obowiązków prawnych (art. 6. ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
wykonywanie zadań w interesie publicznym (art. 6. ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
wykonywanie zobowiązań umownych (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
ochronę żywotnych interesów osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO);
realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MPWiK (art. 6 ust. 1 lit. f).
W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, np. wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o konkretnych celach przetwarzania oraz podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich do sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy.
5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do żądania usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do realizacji obowiązku prawnego lub realizacji zadania w interesie publicznym. Niemniej jednak, administrator ma prawo odmówić jego realizacji na postawie na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO.
6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych obywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od przesłanki przetwarzania chyba, że wskazano, iż podanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania.
8. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom prowadzonych postępowań, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po ich zrealizowaniu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ponadto dane mogę przechowywane w celach dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, przez okres wskazany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres przetwarzania może być również ustalony indywidualnie, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
11. Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

Strony www katowice"