Menu

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. reguluje swą działalność w oparciu o określone akty prawne. Ogół praw i obowiązków spoczywających na Dostawcy oraz Odbiorcy wody i ścieków ujęte zostały w odpowiednich aktach prawnych, takich jak:

 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747)
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 328)

Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

(źródło: https://isap.sejm.gov.pl/)

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków  wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
(Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 964)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964.

(źródło: https://isap.sejm.gov.pl/)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
(Dz. U. 2017 poz.2294)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

(źródło: https://isap.sejm.gov.pl/)

 

 

W związku z koniecznością zawierania umów udostępniamy Państwu formularze wniosków:

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

 

W związku z zamiarem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, należy zwrócić się do MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. – kan.:

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ

druk wniosku o przyłączenie do sieci wod.-kan.

• wniosek wypełnia właściciel nieruchomości, o której przyłączenie się ubiega, lub jego  pełnomocnik (w tym wypadku należy  dołączyć   pełnomocnictwo wydane przez właściciela nieruchomości)

• we wniosku należy przede wszystkim określić:

− przeznaczenie nieruchomości
− wielkość zapotrzebowania na wodę
− wielkość zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe
− ilość odprowadzanych ścieków

• załącznikiem do wniosku jest mapa zasadnicza z naniesionym uzbrojeniem.

Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz uwzględniając możliwości techniczne Przedsiębiorstwo wydaje zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Po otrzymaniu ww. warunków należy zwrócić się do projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. – kan. o wykonanie projektu przyłącza wody i/lub kanalizacji. Wykonaną dokumentację projektową należy uzgodnić w tut. Przedsiębiorstwie:

2. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO
druk wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

• dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. – kan. zgodnie z wydanymi przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.    warunkami technicznymi,
• projekt należy złożyć do zaopiniowania w min 3 egzemplarzach (z których 2 pozostają w tutejszym Przedsiębiorstwie),

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji można przystąpić do etapu realizacji inwestycji:

3. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO
druk wniosku o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy

Budowa przez firmę zewnętrzną:

• przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego przez firmę zewnętrzną należy wystąpić o nadzór nad budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wykonanie włączenia do sieci wodociągowej jeśli mowa o przyłączu wodociągowym. Do pisma należy dołączyć kopię zgłoszenia wykonania przyłącza/y do Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego.

Budowa przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.:

• przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego na zlecenie Inwestora przez tut. MPWiK należy wystąpić o wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do pisma należy dołączyć kopię zgłoszenia wykonania przyłącza/y do Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Po wybudowaniu przyłącza/y i jego/ich odbiorze przez upoważnionego pracownika MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. należy zwrócić się do tut. Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków:

4. ZAWARCIE UMOWY – UMOWA STANDARDOWA

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości należy złożyć stosowne dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

2. Stosowny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości w formie:

– aktu notarialnego,
– odpisu z księgi wieczystej,
– aktu nabycia spadku,
– umowy darowizny potwierdzonej notarialnie,
– w uzasadnionych przypadkach akt zgonu.

W celu zawarcia umowy na montaż wodomierza do celów podlewania terenów zielonych należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na montaż dodatkowego wodomierza do rozliczania poboru wody dla potrzeb podlewania ogrodu.

Wniosek na montaż wodomierza dodatkowego

 

5. ZAWARCIE UMOWY – UMOWA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWEJ.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości wielolokalowej.
W celu zawarcia umowy konieczne jest spełnienie warunków, które określa załącznik „wniosek-umowa wielolokalowa”.
Jest to część określona w „Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
 Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej – pobierz

W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo pozostałe druki wniosków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Strony www katowice"