Menu

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. reguluje swą działalność w oparciu o określone akty prawne. Ogół praw i obowiązków spoczywających na Dostawcy oraz Odbiorcy wody i ścieków ujęte zostały w odpowiednich aktach prawnych, takich jak:

 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747)
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 328)

Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

(źródło: https://isap.sejm.gov.pl/)

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków  wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
(Dz. U. 2006 r. Nr 136 poz. 964)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964.

(źródło: https://isap.sejm.gov.pl/)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
(Dz. U. 2015 poz.1989)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

(źródło: https://isap.sejm.gov.pl/)

Strony www katowice"