Menu

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

 

W związku z zamiarem przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, należy zwrócić się do MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. – kan.:

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ

– druk wniosku o przyłączenie do sieci wod.-kan.

• wniosek wypełnia właściciel nieruchomości, o której przyłączenie się ubiega, lub jego  pełnomocnik (w tym wypadku należy  dołączyć   pełnomocnictwo wydane przez właściciela nieruchomości)

• we wniosku należy przede wszystkim określić:

− przeznaczenie nieruchomości
− wielkość zapotrzebowania na wodę
− wielkość zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe
− ilość odprowadzanych ścieków

• załącznikiem do wniosku jest mapa zasadnicza z naniesionym uzbrojeniem.

Na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz uwzględniając możliwości techniczne Przedsiębiorstwo wydaje zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Po otrzymaniu ww. warunków należy zwrócić się do projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. – kan. o wykonanie projektu przyłącza wody i/lub kanalizacji. Wykonaną dokumentację projektową należy uzgodnić w tut. Przedsiębiorstwie:

2. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO
– druk wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

• dokumentacja projektowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i urządzeń wod. – kan. zgodnie z wydanymi przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.    warunkami technicznymi,
• projekt należy złożyć do zaopiniowania w min 3 egzemplarzach (z których 2 pozostają w tutejszym Przedsiębiorstwie),

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji można przystąpić do etapu realizacji inwestycji:

3. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO
– druk wniosku o nadzór/wykonawstwo budowy przyłączy

Budowa przez firmę zewnętrzną:

• przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego przez firmę zewnętrzną należy wystąpić o nadzór nad budową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wykonanie włączenia do sieci wodociągowej jeśli mowa o przyłączu wodociągowym. Do pisma należy dołączyć kopię zgłoszenia wykonania przyłącza/y do Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego.

Budowa przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.:

• przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wykonywanego na zlecenie Inwestora przez tut. MPWiK należy wystąpić o wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do pisma należy dołączyć kopię zgłoszenia wykonania przyłącza/y do Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Po wybudowaniu przyłącza/y i jego/ich odbiorze przez upoważnionego pracownika MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. należy zwrócić się do tut. Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków:

 

 

 

 

 

 

 

Strony www katowice"