Menu

ZAWARCIE UMOWY

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości należy złożyć stosowne dokumenty:
1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
2. Stosowny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości w formie:

– aktu notarialnego,
– odpisu z księgi wieczystej ,
– aktu nabycia spadku,
– umowy darowizny potwierdzonej notarialnie,
– w uzasadnionych przypadkach akt zgonu

W celu zawarcia umowy na montaż wodomierza do celów podlewania terenów zielonych należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na montaż dodatkowego wodomierza do rozliczania poboru wody dla potrzeb podlewania ogrodu.

Strony www katowice"