Menu

ZAWARCIE UMOWY

1. ZAWARCIE UMOWY – UMOWA STANDARDOWA

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości należy złożyć stosowne dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

2. Stosowny tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości w formie:

– aktu notarialnego,
– odpisu z księgi wieczystej,
– aktu nabycia spadku,
– umowy darowizny potwierdzonej notarialnie,
– w uzasadnionych przypadkach akt zgonu.

W celu zawarcia umowy na montaż wodomierza do celów podlewania terenów zielonych należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na montaż dodatkowego wodomierza do rozliczania poboru wody dla potrzeb podlewania ogrodu.

Wniosek na montaż wodomierza dodatkowego

 

2. ZAWARCIE UMOWY – UMOWA DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWEJ.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości wielolokalowej.
W celu zawarcia umowy konieczne jest spełnienie warunków, które określa załącznik „wniosek-umowa wielolokalowa”.
Jest to część określona w „Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
Wniosek o zawarcie umowy dla nieruchomości wielolokalowej – pobierz

W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdą Państwo pozostałe druki wniosków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Strony www katowice"