Menu

Na podstawie uchwały nr XXI/307/12 z dnia 27 września 2012 r. Rada Miasta Piekary Śląskie powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. wykonanie obowiązkowych zadań własnych Gminy Piekary Śląskie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

W związku z powyższym MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. odpowiada min. za:
1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji.

3. Dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

4. Żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wzywania do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.

5. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji – wzywania do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Strony www katowice"