Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania:

CZĘŚĆ 1 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 1:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków nr 9 – 15 w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 2 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 2:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 i Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach Śląskich oraz przebudowa instalacji wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej w w/w budynkach”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone na wybór Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla następujących zadań:

1) CZĘŚĆ 1 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 1: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków nr 9 – 15 w Piekarach Śląskich”

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

Należy zaprojektować sieć wodociągową wraz z przyłączami wody do budynków zlokalizowanych przy  ul. Nankera 192 i 194  oraz do budynków zlokalizowanych przy ul. Krupy 9, 11, 13, 15 Orientacyjna długość projektowanego wodociągu  wynosi  ok. 400,0 m.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ :

Należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami  do budynków zlokalizowanych przy ul. Nankera 192 i 194  oraz do budynków zlokalizowanych przy ul. Krupy 9, 11, 13, 15 długość projektowanej kanalizacji  sanitarnej wynosi  ok. 410,0 m.

Dane dotyczące ilości planowanych do zaprojektowania  sieci wod.-kan. wraz z przyłączami są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie projektowania. Ww. zmiany nie będą stanowić podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
2) CZĘŚĆ 2 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 2: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 i Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach Śląskich oraz przebudowa instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w w/w budynkach”

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ :

Należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do budynków zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Waculika 2 i 4. Orientacyjna długość projektowanej kanalizacji  sanitarnej wynosi  ok. 530m w tym:

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

Należy zaprojektować sieć wodociągową wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 oraz  przyłącza wody do budynków przy ul. Waculika  2 i 4 , i do terenu targowiska. Orientacyjna długość projektowanego wodociągu  wynosi  ok. 520,0m.

 INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Należy zaprojektować instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic budynków  zlokalizowanych przy  ul.  Waculika 2 i 4 i Armi Krajowej 6,8,10,12,14,16 w taki sposób by nawiązać się do w/w projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

 1. Przedmiot niniejszego zamówienia – dla każdej jego części oddzielnie – stanowią następujące usługi:
  a. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnej z zapisami SIWZ i jej załącznikami,
  w szczególności z OPZ.
  b. opracowanie kompletnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  c. opracowanie pozostałych niezbędnych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz dokumentów projektowych, tj. w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego również w formie zagregowanej i innych (plan BIOZ),
  d.
  pełnienie nadzoru autorskiego,
 2. Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935) oraz pozostałymi przepisami prawa.
 3. Projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy sporządzić w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.), Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa.
 4. Kosztorys inwestorski sporządzić wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa.
 5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pozostałymi przepisami prawa.

Kompletna dokumentacja projektowa jw. oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego musi być zgodne z cytowanymi wyżej aktami prawa oraz innymi pochodnymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem. Ww. dokumenty należy opracować w szczególności z uwzględnieniem wyrażonego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania oraz art. 30 ust. 4. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w ust. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 ustawy, wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.

       6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na jego dowolna część.

 1. Zamówienia polegające na powtórzeniu usług:

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

 1. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dla CZĘŚCI 1 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 1:

 1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego: 28 tygodnie od dnia podpisania umowy.
 2. Termin opracowania dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę:
  20 tygodni od dnia podpisania umowy.
 3. Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów (sporządzonych dla każdej sieci i ulicy oddzielnie) oraz STWiORB: 22 tygodni od dnia podpisania umowy.
 4. Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia zgłoszenia dokumentacji powykonawczej do PINB Piekary Śląskie i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB.
 5. W terminie 8 tygodni od podpisania umowy przedstawienie zamawiającemu  trasy projektowanej sieci wod.-kan na którą Wykonawca uzyskał zgodę właścicieli działek przez które przebiegają w/w sieci.

Dla CZĘŚCI 2 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 2:

 1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego: 26 tygodnie od dnia podpisania umowy.
 2. Termin opracowania dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę:
  18 tygodni od dnia podpisania umowy.
 3. Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów (sporządzonych dla każdej sieci i ulicy oddzielnie) oraz STWiORB: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
 4. Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia zgłoszenia dokumentacji powykonawczej do PINB Piekary Śląskie i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB.
 5. W terminie 6 tygodni od podpisania umowy przedstawienie zamawiającemu trasy projektowanej sieci wod.-kan na którą Wykonawca uzyskał zgodę właścicieli działek przez które przebiegają w/w sieci.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Informacja na temat wadium:

 1. Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany wnieść wadium
  w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), dla każdej części zamówienia oddzielnie.
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
  a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzonym w PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 17 1020 2368 0000 2802 0028 9504,
  b) gwarancjach bankowych,
  c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w rozdz. VII SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, za wniesienie wadium w terminie Zamawiający uzna moment wpływu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w pieniądzu.
 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
  do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji.
 7. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wnosząc wadium powinni określić przedmiot zamówienia jakiego dotyczy
  i w czyim imieniu jest złożone.
 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 9. Zamawiający zwróci wadium lub je zatrzyma zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika lub przez któregokolwiek wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
 11. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do zapisów Regulaminu lub niniejszej Specyfikacji skutkuje nie wniesieniem wadium
  w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Informacje o płatnościach i rozliczeniach:

 1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest ryczałtowa cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
 2. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz
  z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, STWiORB, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i zagregowanych, planu BIOZ oraz pełnienie nadzoru autorskiego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową określoną w ofercie. (Rozliczenie ryczałtowe oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia).
 3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, wg zasad określonych we wzorze umowy.

Szczegółowe warunki dokonywania płatności zawarto w SIWZ oraz we  Wzorze Umowy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III. 2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, iż wykonał w sposób należyty, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129) wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującą zaprojektowanie:
  – co najmniej jednej sieci wodociągowej o średnicy min. Ø125 i długości min. 300m, co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. Ø200 i długości min. 300m oraz  co najmniej jednej sieci  kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy min. Ø125mm i długości min. 300m.
 • dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:
  – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania branży wod.-kan., która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania (zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. dwuletnie doświadczenie zawodowe jako projektant branży wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przy wykonaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę),
  – minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Wykonawca w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 Regulaminu, o których mowa
w pkt. 7.A i B SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców);
b. wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone w pkt 7.A. c – zdolność techniczna (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);
c.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) i doświadczenia. Wykaz winien wskazywać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone w pkt 7.A. c – zdolność zawodowa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
d.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust. 4 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
g.
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.3.2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126 z późn. zm.

 III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy on do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu 4 ust 3 pkt 6 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);
 2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) wypełniony Formularz oferty
b) oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
c) zestaw oświadczeń i dokumentów,
d) dowód wniesienia wadium.

 Ponadto Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację co najmniej do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie/przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB Piekary Śląskie, jednak na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarto w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

 1. Ze względu na fakt, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe Zamawiający ustanawia kryterium oceny ofert: Cena- 100% dla każdej części zamówienia oddzielnie.
 2. Oferta z najniższą ceną oraz spełniająca wymagania określone w SIWZ zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i otrzyma najwyższą ilość punktów czyli 100, kolejne oferty zawierające ceny wyższe kolejno po jednym punkcie mniej.
 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Każda część zamówienia oceniana będzie osobno z uwzględnieniem ofert częściowych!

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT) dla każdej części zamówienia oddzielnie.
 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy.
 4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie uznaje się za wniesione jeżeli przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji w oryginale. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  a. pieniądzu;
  b. gwarancjach bankowych;
  c. gwarancjach ubezpieczeniowych.
 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia, podano w SIWZ.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.5.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.5.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do 24.06.2019 r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Jawne otwarcie ofert: 24.06.2019 r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

IV.5.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.5.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

IV.5.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie dotyczy.

IV.5.6) Zakończenie postępowania:

 1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty
  o wyniku niniejszego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego procedowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien jest spełnić wszystkie warunki szczególne opisane
  w niniejszej SIWZ konieczne do jej zawarcia, w szczególności spełni postanowienia Rozdziału XI pkt 7 dla każdej części zamówienia oddzielnie.
 6. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 5, umowa nie zostanie podpisana. Wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub unieważnić postępowanie.

IV.5.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie: 5 czerwca 2019 r.

 

– SIWZ
– Załączniki do SIWZ

Strony www katowice"