Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań

CZĘŚĆ 1 zamówienia Dokumentacja projektowa nr 1:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej, Solskiego w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 2 zamówieniaDokumentacja projektowa nr 2:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia – dla każdej jego części oddzielnie – stanowią następujące usługi:

 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnej z zapisami SIWZ,
 • opracowanie kompletnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • opracowanie pozostałych niezbędnych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) i aktów wykonawczych oraz dokumentów projektowych, tj. w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego również w formie zagregowanej i innych (plan BIOZ),
 • pełnienie nadzoru autorskiego,

 

Orientacyjny zakres prac:

CZĘŚĆ 1 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 1:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej, Solskiego w Piekarach Śląskich”

 • orientacyjna długość projektowanego wodociągu – 195,0 mb Ø 125 PE,
 • orientacyjna ilość projektowanych przyłączy– 6 szt.

 

CZĘŚĆ 2 zamówienia – Dokumentacja projektowa nr 2:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej

w Piekarach Śląskich”

 • orientacyjna długość projektowanego wodociągu – 210,0 mb Ø 125 PE,
 • orientacyjna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej 194,0 mb Ø 200,160 PVC,
 • orientacyjna ilość projektowanych przyłączy wody – 4 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot 71320000-7
Dodatkowe przedmioty 71322200-371000000-871242000-6

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Zamówienia polegające na powtórzeniu usług:

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.2) TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego: 14 tygodni od dnia podpisania umowy
 2. Opracowanie dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę: 5 tygodni od dnia podpisania umowy
 3. Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów (sporządzonych dla każdej sieci i ulicy oddzielnie) oraz STWiORB: 10 tygodni od dnia podpisania umowy
 4. Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia zgłoszenia dokumentacji powykonawczej do PINB Piekary Śląskie i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)  dla każdej części zamówienia oddzielnie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III. 2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zdolność techniczna Wykonanie  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, iż wykonał w sposób należyty, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej  w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129) wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującą zaprojektowanie:

 • dla części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej jednej sieci wodociągowej (lub kanalizacji tłocznej) o średnicy min. Ø125 i długości min. 100m
 • dla części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej jednej sieci wodociągowej (lub kanalizacji tłocznej) o średnicy min. Ø125 i długości min. 100m oraz co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. Ø200 i długości min.100m

 Zdolność zawodowa: Dysponowanie co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

 • Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania branży wod.-kan., która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. dwuletnie doświadczenie zawodowe jako projektant branży wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przy wykonaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę)
 • Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

 

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)
 2. Wykaz usług wykonanych (dla każdej części zamówienia oddzielnie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone w pkt III.2.3 – zdolność techniczna
 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) i doświadczenia. Wykaz winien zawierać wskazywać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone w pkt III.2.3 – zdolność zawodowa
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust. 4 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Oświadczenia Wykonawcy (dla każdej części zamówienia oddzielnie) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych
 7. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 8. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia sektorowego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126.

III.3.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6.
 2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy
  w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 3. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 4. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

Cena- 100%

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do 28.03.2017r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Otwarcie ofert: 28.03.2017r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie,      ul. Roździeńskiego 38.

IV.4.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie dotyczy.

IV.4.6) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie:     14.03.2017r.

 

Strony www katowice"