Menu

Ogłoszenie nr 572455-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.:
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. GRABOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, tel./fax: 32 287 98 80, 32 287 98 02; e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl, adres strony internetowej: https://mpwik-piekary.pl – zakładka “Przetargi”; Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku; Osoby uprawnione do kontaktów: Pani Joanna Rohloff tel. 287 98 02 wew. 365, Pani Magdalena Mulszanowska tel. 287 98 02 wew. 337

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 27264269600000, ul. ul. Roździeńskiego  38 , 41-946  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 879 802, e-mail mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl, faks 322 879 880.
Adres strony internetowej (URL): https://mpwik-piekary.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., działa na podstawie Pełnomocnictwa nr ORo.0052.1.403.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, upoważniającego do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Gminy Piekary Śląskie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich”. Zamawiający MPWiK w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy realizacji inwestycji działa w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Zamawiającego Gminy w granicach udzielonego umocowania określonego w treści pełnomocnictwa, udzielonego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamówienie udzielane indywidualnie przez każdego Zamawiającego. Odpowiedzialność za nadzór i płatności dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na gestora sieci uregulowano we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://mpwik-piekary.pl/home-2/przetargi-2/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://mpwik-piekary.pl/home-2/przetargi-2/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej; za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. GRABOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH”
Numer referencyjny: 01/UG//TT/EZ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Grabowej w Piekarach Śląskich, których Gestorami są Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o.o. oraz Gmina Piekary Śląskie Gestorem sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej jest Zamawiający MPWiK, natomiast sieci kanalizacji deszczowej Gmina Piekary Śląskie. 2) Zakres robót obejmuje budowę: a) sieci wodociągowej w ul. Grabowej na odcinku od skrzyżowania ul. Grabowej z ul. Chopina aż do skrzyżowania ul. Grabowej z ul. Inwalidów Wojennych. b) przyłączy wody w ul. Grabowej, c) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej na odcinku od działki o numerze ewidencyjnym 46 do wysokości skrzyżowania ul. Grabowej z ul. Inwalidów Wojennych oraz dalej w ul. Inwalidów Wojennych do skrzyżowania ulic Inwalidów Wojennych i Wojska Polskiego. d) przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji przy ul. Grabowej. e) sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej znajdującej się na wysokości budynku nr 5 w ul. Inwalidów Wojennych. f) przyłączy kanalizacji deszczowej do granic posesji przy ul. Grabowej. 3) Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.: a) Odtworzenie nawierzchni, b) Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót, oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w dokumentacji technicznej i OPZ, stanowiących załączniki do SIWZ oraz uwarunkowania określone w SIWZ i we Wzorze Umowy

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231100-6
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231113-0
45332000-3
45232100-3
45111200-0
45232150-8
45232130-2
45232410-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. 2) Zakres zamówienia: roboty polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe i jest zgodne z jego przedmiotem, tzn. zamówienie objęte niniejszym przetargiem i opisane w Dokumentacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 oraz nr 7 do SIWZ. Do takich robót należeć będą m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, instalacyjne kanalizacyjne, odtworzeniowe, nawierzchniowe. 3) Wartość robót powtórzonych: Całkowita wartość ww. robót, została uwzględniona przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia: Zamawiający przewiduje, iż wartość robót powtórzonych, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 4) Warunki powtórzenia oraz informacje na jakich warunkach zostaną one udzielone: a) W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jak dla zamówienia podstawowego. b) Podobne roboty budowlane zostaną udzielone w przypadku zwiększonej liczby awarii powodujących wadliwe działanie przedmiotu zamówienia, c) W przypadku przedłużającej się procedury udzielania kolejnego zamówienia w procedurze otwartej. d) Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowe warunki dotyczące m.in. realizacji przedmiotu zamówienia i odbioru robót regulują zapisy wzoru Umowy i OPZ, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie sieci: RODZAJ SIECI⃰: Sieć wodociągowa lub kanalizacja tłoczna; DŁUGOŚĆ/ ŚREDNICA: nie mniej niż 400 mb / nie mniejsza niż Ø90; RODZAJ SIECI⃰: Sieć kanalizacyjna grawitacyjna; DŁUGOŚĆ/ ŚREDNICA: nie mniej niż 400 mb / nie mniejsza niż Ø200. (⃰⃰⃰⃰Dotyczy tylko takich robót, na które zostały wydane warunki decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia) o wartości zrealizowanych robót min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał każdą z wymienionych w tabeli robót (budów) oddzielnie lub łącznie dla danego zamówienia. Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłoczonej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach jednej roboty budowlanej. b) dysponuje odpowiednim zasobem technicznym i potencjałem kadrowym i skieruje do realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego pełniącą funkcję kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2018r. poz.1202 z późn.zm.), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba to musi posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy, w tym okresie, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu lub kanalizacji tłocznej o długości nie mniejszej niż 400mb i średnicy minimum 90 mm i kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 400mb i średnicy minimum 200 mm oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wymieniony powyżej personel Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobie niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; Uwaga: Kwestie składania dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.). a) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty, o których mowa powyżej (SIWZ, Część VII ust. 5 pkt 1 ), zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. b) W sytuacji kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ust. 5 pkt 1 powyżej na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. c) Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, tylko zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.mpwik-piekary.pl (zakładka przetargi) informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) o udzielenie zamówienia (część VI SIWZ ust. 2 pkt 2 i 3) zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) Dokumentu (polisy ubezpieczeniowej) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100). 2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. a) Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) W sytuacji, gdy Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie wskazane w Wykazie – o złożenie niezbędnych wyjaśnień. 3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Uwaga: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt od 1 do 4 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.W sytuacji, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ust. 5 pkt od 2 do 4 powyżej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału tego podmiotu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polega
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) W pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku PKO S.A., nr rachunku: 17 1020 2368 0000 2802 0028 9504., lub 2) W poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym, lub 3) W gwarancjach bankowych, lub 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych, lub 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.310 z późn.zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego – wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji i poręczeń musi z niego wynikać niebudzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności w przypadku, gdy: 1) Zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy – Prawo zamówień publicznych , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Oferta zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca /dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy). 4) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego). 5) Gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w SIWZ, (część XIII ust. 1). 6. W przypadkach, o których mowa w części XIII ust. 3 specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego, zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej, należy oznaczyć w sposób wskazany w SIWZ 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty 60,00
Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane 40,00

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i usunięcia ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) konieczności dokonania zmian w dokumentacji zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie i okresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikają z: błędów dokumentacji, zmiany przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych występujących w trakcie realizacji zamówienia, zmian warunków terenowych, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmian których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu, konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, konieczności realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki opisane w art. 144 u.p.z.p., usuwania skutków siły wyższej i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b) wstrzymania robót przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności innych niż zmiana dokumentacji, i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub c) wystąpienia na terenie wykonywanych robót znalezisk archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub d) wystąpienia na terenie wykonywanych robót niewybuchów; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót (robót dodatkowych) niezawartych w przedmiarze robót i jednocześnie nieopisanych jako niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robót podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robót podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub g) gdy wystąpi konieczność wykonania innych robót przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art. 144 u.p.z.p., nie opisanych w przedmiarze robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robót podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub h) wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub j) wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym, w związku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w terenie niż na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień; w takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień, zmian dokumentacji lub uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, lub k) wystąpienia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego odstępstw od dokumentacji, niezawinionych przez Wykonawcę i wymagających jej zmiany; w takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień, l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących brak możliwości wykonania robót budowlanych ze względów technologicznych. Warunkiem powyższego jest udokumentowanie zaistniałej sytuacji protokołem spisanym przez Strony oraz przedstawienie przez Wykonawcę potwierdzeń z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczących występowania takich (i w danym okresie) warunków atmosferycznych – warunki niekorzystne dla robót zewnętrznych – poniżej 0oC, ciągłe opady deszczu powyżej 2 dni roboczych. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający prowadzenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, m) zmiany pierwotnych warunków, decyzji, zgód, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, umów wymaganych przez podmioty trzecie, a które wpływają na sposób lub zakres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci np. wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub uzyskania innych dokumentów, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. 1.1.1 w lit. od a) do m), Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, także w skutek wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót, w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB: 1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub 2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o który je przygotowano, lub 3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. pod warunkiem, że nie są zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych założeń, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie f) konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. 1.1.3. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach określonych w pkt-cie 1.1.2. w następującym zakresie i pod określonymi warunkami: a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób: 1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robót wykonanych do daty tej zmiany, 2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie realizacji zamówienia, lub b) zwiększenie obmierzonych zgodnie z Umową ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, na podstawie faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych przez Zamawiającego , stanowi wypełnienie umownego sposobu rozliczenia robót budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie kosztorysowego rozliczania robót i jednocześnie sama w sobie nie powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyższa okoliczność spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, Strony uprawnione są do dokonania zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, pod następującymi łącznymi warunkami: 1) roboty o zwiększonych ilościach obmiarowych nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wynika ze stanu faktycznego, a zwiększona ilość obmierzonych robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, lub będących konsekwencją usunięcia skutków wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., 3) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nie wynika z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 4) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, 5) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wpływa na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych – dodatni i ujemny – wskazuje, że do faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia zwiększonej ilości robót, przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, 6) zostanie sporządzony protokół konieczności, 7) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, rozliczone zostaną zgodnie z postanowieniami Umowy, lub c) w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w pkt. 1.1.1 lit. e) wynikających ze stanu faktycznego, których realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia lub będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu Strony są uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: 1) roboty nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) roboty nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 3) roboty nie zostały opisane w STWiORB, dokumentacji projektowej lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 4) zostanie sporządzony protokół konieczności, 5) roboty nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 6) roboty zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, 7) roboty zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, 8) roboty wynikają ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, 9) roboty, wpływają na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych – dodatni i ujemny – wskazuje, że do faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia robót, przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub d) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w pkt 1.1.1 lit. f) w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub STWiORB, nie powodujących zmiany przeznaczenia lub celu przedmiotu zamówienia, nie powodujących zmiany charakteru Umowy, koniecznych do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia, wynikających z następujących okoliczności: zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych lub innych aspektów technicznych, usunięcia wad dokumentacji, okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, w związku z dokonaniem zmian w dokumentacji zarówno istotnych jak i nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub bezpieczeństwu obiektu i przebywających w nim ludzi, stanowią zabezpieczenie skutków wystąpienia siły wyższej lub odkrywek archeologicznych lub będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., nie stanowią elementu zawinionego przez zaniechanie lub działanie Wykonawcy, pod następującymi warunkami: 1) roboty zamienne nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) zostanie sporządzony protokół konieczności, 3) roboty zamienne nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 4) roboty zamienne, zostały zatwierdzone przez Zamawiającego, 5) roboty zamienne nie spowodują pogorszenia jakości lub warunków eksploatacji, 6) roboty zamienne uzyskają brak sprzeciwu projektanta, 7) roboty zamienne zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 ust. 1, wskutek wystąpienia robót zamiennych może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy roboty zamienne są wynikiem: 7.1) błędu dokumentacji i konieczności jego naprawy, 7.2) zmian dokumentacji, nie wynikających z błędu lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, 7.3) wystąpienia siły wyższej, 7.4) wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, 7.5) wystąpienia istotnej zmiany warunków terenowych, geologicznych, technicznych, technologicznych, formalnych, prawnych lub innych, niż przewidywano pierwotnie, 7.6) okoliczności zagrażających ciągłości funkcjonowania obiektu, 7.7) okoliczności zagrażających prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu przedmiotu Umowy, 7.8) okoliczności zagrażających prawidłowej eksploatacji lub użytkowania przedmiotu Umowy, 7.9) okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu. Jeżeli wystąpienie powyższych okoliczności wskazanych w lit. a) do d) nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie będzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p., w szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany Umowy w formie aneksu i będzie stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych obowiązków Stron. Jednak w każdym takim przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności. a) Obmierzenie mniejszej ilości wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w odniesieniu do poszczególnych pozycji przedmiaru robót, bądź wykonanie ilości wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową na kwotę łączną mniejszą niż wskazano w § 12 ust. 1, nie będzie podstawą do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy, i w związku z obmiarowym sposobem rozliczania robót spowoduje umowne zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy. 1.1.4. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.3. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5. 2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 144 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie postanowień art. 144 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowych regulacji. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 12 ust. 13, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy. 7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego i dokonaniu jakiejkolwiek zmiany. 10. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ustawy Pzp. 2. Zabezpieczenie ustala się w łącznej wysokości równej 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Wykonawcy, z rozbiciem na 2 (dwa) odrębne dokumenty uwzględniające gestora sieci, formy wniesionego zabezpieczenia oraz wysokości łącznej ceny brutto Umowy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy oraz z poniższym wyszczególnieniem: Nazwa Zamawiającego i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 38 , 41-946 Piekary Śląskie – 6,5% łącznej ceny brutto Umowy 2. Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 498-02-62-299 – 3,5% łącznej ceny brutto Umowy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać przygotowane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego Zamawiającego i zdeponowane (w kasie w formie niepieniężnej) lub wniesione przelewem na poniższe rachunki bankowe: 1) Zamawiającego MPWiK (w formie pieniężnej) – Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766. 2) Zamawiającego Gminę (w formie pieniężnej) – Bank KO BP S.A. nr rachunku: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 8. Dowód wniesienia zabezpieczenia (w formie pieniężnej lub w formie niepieniężnej) stanowić będzie załącznik do Umowy. 9. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nie może być krótszy niż 30 dni po faktycznym terminie wykonania zamówienia. Natomiast termin zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może być krótszy niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w trybie art. 151 Pzp. 11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. II. Obowiązek informacyjny: 1. Administratorem zebranych danych osobowych są a) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej zwanym MPWiK), pod adresem ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, tel. (32) 287 98 02, fax: (32) 287 98 80, e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl. b) Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: a) w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. – e-mail: rodoinspektor@mpwik-piekary.pl; b) w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl 3. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celu: a) prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004; b) zawarcia i realizacji umowy z wybranym oferentem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; c) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiot przetwarzającym – Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 159/161, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych: a) MPWiK – protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. b) Prezydent Miasta Piekary Śląskie – dokumenty protokół wraz z załącznikami przez okres 5 lat – dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat – umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa. 6. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 7. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 8. Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcia udziału w procedurze wyboru wykonawcy. 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. Wykonawca oświadcza, że w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o oraz Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o oraz Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w przyszłości, a następnie przekaże ww. administratorom, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu lub w związku z realizacją zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ

– Załączniki

Strony www katowice"