Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

CZĘŚĆ 1 zamówienia- zadanie 1:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 2 zamówienia- zadanie 2:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich do ul. Pod Gajem w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 3 zamówienia- zadanie 3:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ganku ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia – dla każdej jego części oddzielnie – są roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wod.- kan. na terenie miasta Piekary Śląskie:

 

CZĘŚĆ 1 zamówienia- zadanie 1:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 2 zamówienia- zadanie 2:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich do ul. Pod Gajem w Piekarach Śląskich”

CZĘŚĆ 3 zamówienia- zadanie 3:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ganku ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich”

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

CZĘŚĆ 1 zamówienia- zadanie 1:  „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Piekarach Śląskich”

 • budowę sieci wodociągowej z rur PE-HD, Kl100, SDR11, PN16 o średnicy:  Ø 160mm,   L=773,0 m, Ø 125mm,   L = 2,40 m,
 • wykonanie przyłącza wody do ogródków działkowych z rur PE-HD, Kl100, SDR11, PN16 o średnicy Ø 63m o długości ok 5,0m wraz z zabudową  studni wodomierzowej DN1000mm i zestawem wodomierzowym oraz przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej ogródków działkowych o średnicy Ø 63mmPE i długości ok 18,0m
 • likwidację poprzez zaślepienie starej sieci wodociągowej wraz z likwidacją starego uzbrojenia,

CZĘŚĆ 2 zamówienia- zadanie 2: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich do ul. Pod Gajem w Piekarach Śląskich”

 • budowę sieci wodociągowej z rur PE-HD, Kl100, SDR11, PN16 o średnicy Ø125mm i Ø50mm w Powstańców Śląskich do ul. Pod Gajem na odcinku od skrzyżowania  ul. Powstańców Śląskich z ul. Plebiscytową aż do ul. Pod Gajem w rejonie budynku nr 9.

Łączna długość przewidzianej do wykonania sieci wodociągowej wynosi: Ø 125mm –  ok. L=348,5 m,  Ø50mm –  ok.  L = 3,30 m,

 • budowę przyłączy wody do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Powstańców Śląskich   i ul. Pod Gajem z rur PE-HD, Kl100, SDR11, PN16 o średnicy Ø 32mm, Ø40mm.  Łączna długość przewidzianych do wykonania przyłączy wody wynosi: Ø 40mm – ok. L=7,12m, Ø32mm –   ok. L = 131,0 m,
 • likwidację poprzez zaślepienie starej sieci wodociągowej i przyłączy wraz z likwidacją starego uzbrojenia

CZĘŚĆ 3 zamówienia- zadanie 3: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ganku ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich”

 • budowę sieci wodociągowej w ganku od ul. Papieża Jana Pawła II na odcinku od budynku nr 39 aż do ul. Darwina z rur PE-HD, Kl100, SDR11, PN16 o średnicy 125 mm i łącznej długości ok. L = 336,0m.
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ganku od ul. Papieża Jana Pawła II na odcinku od działki nr 2319/140 do włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Darwina. Kanał  projektuje się z rur PCV, SDR34, SN8  o średnicy 200 mm i łącznej długości ok. L = 328,95m

 

Dodatkowo zakres robót każdej części zamówienia obejmuje także m.in.:

 1. odtworzenie nawierzchni,
 2. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,
 3. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem.

 

II.1.5) Zamówienia polegające na powtórzeniu robót budowlanych:

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.

W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jak dla zamówienia podstawowego.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot 45 000000-7

45 231300-8

 

Dodatkowe przedmioty 45 233220-7

45 100000-8

45 110000-1

45 200000-9

45 230000-8

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) TERMIN REALIZACJI UMOWY:

CZĘŚĆ 1 zamówienia- zadanie 1: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głównej w Piekarach Śląskich”

 1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.
 2. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 28 tygodni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 2 zamówienia- zadanie 2:  „Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Śląskich do ul. Pod Gajem w Piekarach Śląskich”

 1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 15 tygodni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 21 tygodni od dnia podpisania umowy.

CZĘŚĆ 3 zamówienia- zadanie 3: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ganku ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich”

 1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 20 tygodni od dnia podpisania umowy
 2. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 26 tygodni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

 

 

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

 

Część I przedmiotu zamówienia 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
Część II przedmiotu zamówienia 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część III przedmiotu zamówienia 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III. 2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) (dla każdej części oddzielnie)

 

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową.

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

 • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (dla każdej części zamówienia oddzielnie)
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA RODZAJ SIECI DŁUGOŚĆ/ ŚREDNICA
1 wodociąg lub kanalizacja tłoczna

 

nie mniej niż 400 mb/
nie mniejsza niż Ø90
2 wodociąg lub kanalizacja tłoczna

 

nie mniej niż 200 mb/
nie mniejsza niż Ø90
3 wodociąg lub kanalizacja tłoczna nie mniej niż 200 mb/
nie mniejsza niż Ø90.
kanalizacja grawitacyjna

 

nie mniej niż 200 mb/
nie mniejsza niż Ø200.

  Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłocznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach jednej roboty budowlanej.

 

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część, Wykonawca może wykazać się jedną budową, która jednocześnie spełnia wymagania każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę.

 • dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu (bez względu na część zamówienia, na którą składana jest oferta):
  • kierownik budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy w tym okresie, przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu lub kanalizacji tłocznej lub kanalizacji grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 200mb i średnicy minimum 90mm.
  • kierownik robót drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu   (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców);

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem, terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone w pkt III.2.3 – zdolność techniczna;

 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien wskazywać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone w          pkt III.2.3 – zdolność zawodowa;
 • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust.  4 pkt 1 Regulaminu postępowania przetargowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w Regulaminie postępowania przetargowego  §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych);
 • Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126.

III.3.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6.
 2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. wypełniony Przedmiar robót
 3. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 4. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 5. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

Cena- 100%

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 13,14 i 15 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do 09.04.2018r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Jawne otwarcie ofert: 09.04.2018r. godzina 12:10, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 (sala konferencyjna).

IV.4.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczy.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie dotyczy.

IV.4.6) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie:  22.03.2018r.

Załączniki:

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Zał. nr 8 do SIWZ

Zał. nr 9 do SIWZ

Zał. nr 10 do SIWZ

Zał. nr 11 do SIWZ

Zał. nr 12 do SIWZ

Zał. nr 13 do SIWZ

Zał. nr 14 do SIWZ

Zał. nr 15 do SIWZ

Zał. nr 16 do SIWZ

Zał. nr 17 do SIWZ

Zał. nr 18 do SIWZ

Zał. nr 19 do SIWZ

Zał. nr 20 do SIWZ

Zał. nr 21 do SIWZ

Zał. nr 22 do SIWZ

Strony www katowice"