Menu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Piekarach Śląskich”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w ulicy Długosza w Piekarach Śląskich.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. budowę sieci wodociągowej:
 • wodociągu W1 o średnicy Ф 125mm i  długości  L= 378,7 m 
 • wodociągu W4 o średnicy Ф 63 mm długości  L= 81,7 m
 • wodociągu  W5 o średnicy Ф 90 mm długości  L= 101,9 m
 • wodociągów W2, W3, W6 o średnicy Ф 110mm i  łącznej długości  L= 4,5 m – stanowiących odgałęzienia od wodociągu W1 dla połączenia z istniejącymi wodociągami w ul. Kornela Makuszyńskiego oraz Długosza bocznej, 
 1. budowę przyłączy wody oraz przełączenia istniejących przyłączy w pasie drogowym          ul. Długosza-  Ф 63, 50, 40 mm – szt. 34  o  łącznej długości L= 255,8 m, 
 2. likwidację poprzez zaślepienie starej sieci wodociągowej wraz z likwidacją starego uzbrojenia.

Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.:

 1. odtworzenie nawierzchni
 2. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,
 3. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym postępowaniem. 

II.1.4) Zamówienia polegające na powtórzeniu robót budowlanych:

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.

W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania jak dla zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45231100-6:

45231110-9:

45231111-6:

45231112-3:

45231113-0:

45231300-8:

45232100-3:

45111200-0:

45232150-8:

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów;

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;

Podnoszenie i poziomowanie rurociągów;

Instalacja rurociągów;

Poziomowanie rurociągów;

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów rurociągów do odprowadzania ścieków;

Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów;

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody;

II.1.6) Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 1. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu): 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Informacja na temat wadium: 

 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 1. pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 17 1020 2368 0000 2802 0028 9504.
 2. gwarancjach bankowych,
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 1. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą określony w rozdz. VI SIWZ. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych musi być złożone w oryginale. Gwarancje bankowe lub  gwarancje ubezpieczeniowe winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
  w okolicznościach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, za wniesienie wadium w terminie Zamawiający uzna moment wpływu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium.
 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji.
 5. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy wnosząc wadium powinni określić przedmiot zamówienia jakiego dotyczy i w czyim imieniu jest złożone. 
 6. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika lub przez któregokolwiek wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
 7. Zamawiający zwróci wadium lub je zatrzyma zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Wprowadzenie w wadium jakichkolwiek ograniczeń czy też warunków w stosunku do zapisów Regulaminu lub niniejszej Specyfikacji skutkuje nie wniesieniem wadium
  w wymaganej formie i w efekcie wykluczeniem Wykonawcy z udziału
  w postępowaniu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III.2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych) 

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci:
RODZAJ SIECI* DŁUGOŚĆ/ ŚREDNICA
wodociąg lub kanalizacja tłoczna nie mniej niż 500 mb/
nie mniejsza niż Ø90

*dotyczy takich robót dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia

o wartości zrealizowanych robót min. 900 000,00 zł (dziewięćset tysięcy 00/100 zł) brutto.

Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłocznej w ramach jednej roboty budowlanej.

 1. dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych
  i doświadczeniu:
  • kierownik budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
  • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy w tym okresie, przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie wodociągu lub kanalizacji tłocznej
   o długości nie mniejszej niż 500mb i średnicy minimum 90mm oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
  • kierownik robót drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającego zaświadczenie
   o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;    
  • nadzór geodezyjny i geotechniczny posiadający określone prawem uprawnienia.

III.2.4) Informacje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie zapisów § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

III.2.5) Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków na podstawie zapisów Regulaminu.

Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. III.2 Ogłoszenia o zamówieniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,
  o których mowa w pkt III.2.4 niniejszego Ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden nie może podlegać wykluczeniu na podstawie zapisów § 4 ust 3 i 4 Regulaminu,
  o którym mowa w pkt III.2.4.Ogłoszenia.
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału  w postępowaniu.
 4. Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunków udziału poprzez posługiwanie się potencjałem podmiotów trzecich.

Pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie zapisów §4 ust Regulaminu, o których mowa w pkt. III.2 Ogłoszenia o zamówieniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców)
  2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt III.2.2. tj. w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złotych) 
  3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem, terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
   w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wykaz winien zawierać usługi spełniające minimalne wymagania określone dla zamówienia w pkt III.2.3.lit. a (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ)
  4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
   w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dat wykonania a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien wskazywać osoby, które będą uczestniczyć
   w wykonywaniu zamówienia, a które spełniają minimalne wymagania określone
   w pkt III.2.3.lit.b (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ)
  5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust.  4 pkt 1 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
   w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym
   w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).
  9. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  10. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.3.2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126 z późn. zm.

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

  1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 
  2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). 

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. wypełniony Przedmiar robót
 3. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
  z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 4. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 5. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

 1. Cena- 100%
 2. Pod określeniem „cena” należy rozumieć wartość robót ogółem łącznie z podatkiem VAT, stanowiących sumę wszystkich pozycji przedmiarowych zawartych w ofercie Wykonawcy.
 3. Oferta z najniższą ceną oraz spełniająca wymagania określone w SIWZ zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i otrzyma najwyższą ilość punktów czyli 100, kolejne oferty zawierające ceny wyższe kolejno po jednym punkcie mniej.
 4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT).
 2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 
 4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie uznaje się za wniesione jeżeli przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji w oryginale. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych.
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek    bankowy Zamawiającego: 

PKO BP S.A. Oddział Piekary Śląskie 22 1020 2368 0000 2302 0022 4766.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia, podano w SIWZ.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.5.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl

IV.5.2) Termin składania i otwarcia ofert: 

Składanie ofert: do 28.06.2019r. godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich
Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38. 

Jawne otwarcie ofert: 28.06.2019 r. godzina 12:15, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 (sala konferencyjna). 

IV.5.3) Termin związania ofertą: 

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.5.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu /programu ze środków Unii Europejskiej: 

Nie dotyczy.

IV.5.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie dotyczy.

IV.5.6) Zakończenie postępowania:

 1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty
  o wyniku niniejszego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków całości niniejszego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości niniejszego postępowania na każdym etapie jego procedowania. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien jest spełnić wszystkie warunki szczególne opisane
  w niniejszej SIWZ konieczne do jej zawarcia, w tym złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 6. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 5 powyżej, umowa nie zostanie podpisana. Wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych lub unieważnić postępowanie.

IV.5.7) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie: 13.06.2019 r.

– SIWZ
– Załączniki

Strony www katowice"