Menu

.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia sektorowego nie objętego regulacjami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY.

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie

Telefon: (+48 32) 287 98 02

Faks: (+48 32) 287 98 80

e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa i wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów” na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest analiza przedwdrożeniowa, dostawa, instalacja, konfiguracja platformy systemowej i bazodanowej oraz kompleksowe wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. systemu informatycznego w formie elektronicznego biura obsługi klientów wraz z instalacją niezbędnych baz danych. Realizacja projektu będzie obejmować utworzenie i uruchomienie oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

48610000-7 Systemy baz danych,

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania,

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,

72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania,

72268000-1 Usługi dostaw oprogramowania,

72000000-5 Usługi informatyczne,

72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego,

72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika,

79632000-3 Szkolenia pracowników,

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 • Całkowity termin realizacji umowy wynosi 32 tygodnie od daty podpisania umowy.
 • Realizacja umowy zostaje podzielona na 4 etapy z określeniem terminów realizacji każdego z etapów:
  • I etap : 5 tygodni od dnia podpisania Umowy.
  • II etap : 25 tygodni od dnia podpisania Umowy.
  • III etap: 29 tygodni od dnia podpisania Umowy.
  • IV etap : 32 tygodnie od dnia podpisania Umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.

III.1) WADIUM.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

III. 2.1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.2.2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty brutto. Wartość brutto do wyliczenia wysokości OC zostanie przez Zamawiającego przyjęta na podstawie wartości netto oferty wraz z obowiązującą stawką podatku VAT w Polsce.

 

III.2.3) Dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną i/lub zawodową.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, bądź w okresie prowadzonej działalności, jeżeli jest on krótszy niż wskazany, wykonał w sposób należyty:
  • co najmniej 1 dostawę polegającą na wdrożeniu oprogramowania typu elektroniczne biuro obsługi klienta, które aktualnie funkcjonuje i zdolne jest do obsługi co najmniej 3 tysięcy odbiorców oraz
  • co najmniej 1 dostawę polegającą na wdrożeniu oprogramowania typu elektroniczny obieg dokumentów o wartości jednej dostawy co najmniej 200 000,00 zł.

Zamawiający uzna warunek także za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż w ramach jednej dostawy (projektu) wykonał dostawy jak w ppkt I i II powyżej na łączną sumę 200 000,00 zł.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt-cie III.2. Ogłoszenia o zamówieniu (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument może być złożony przez pełnomocnika w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną lub przez wszystkich wykonawców oddzielnie lub wspólnie przy złożeniu podpisów na oświadczeniu przez wszystkich wykonawców).

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. III.2.2
 2. Wykaz dostaw, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, ilości odbiorców (dot. e-bok), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Wykaz winien zawierać dostawy spełniające minimalne wymagania określone w pkt III.2.3.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu zapisy § 4 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 6. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 7. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 4 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia sektorowego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, a w przypadku dokumentów dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich będą wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu sektorowym wykonawca składa co do formy analogicznie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia poz. 1126.
 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
  1. w pkt. III.3.2. ppkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w Regulaminie  §4 ust 3 pkt 2, 3, 5 (analogicznie do art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. w pkt. III.3.2. ppkt 3, 5 i 6  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.3.3 ppkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
 2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.3.2 ppkt 4, składa dokument, o którym mowa w pkt. III.3.3. ppkt 2 lit. a., w zakresie określonym w Regulaminie §4 ust 3 pkt 3 i 5 ( analogicznie do art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej w nawiązaniu do zapisów Regulaminu §4 ust 3 pkt 6.
 2. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

III.4) INNE DOKUMENTY:

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. wypełniony Formularz oferty
 2. oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
 3. zestaw oświadczeń i dokumentów,
 4. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Procedura otwarta, przetarg nieograniczony nie objęty regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie sektorowe.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający ustanawia następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

Kryterium 1: Wartość oferty PLN bez VAT– waga kryterium: maksymalna liczba punktów 80

Kryterium 2: Długość okresu świadczenia wsparcia technicznego:

1 rok – 0 pkt,

2 lata – 5 pkt,

3 lata – 10 pkt,

4 lata – 15 pkt,

5 lat – 20 pkt

– waga kryterium: maksymalna liczba punktów 20.

IV.3) ZMIANA UMOWY.

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik-piekary.pl; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

IV.4.2) Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: do dnia 18.07.2017 r. do godz. 12.00, miejsce: siedziba Zamawiającego (sekretariat): Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

Otwarcie ofert: 18.07.2017 r. o godz. 12.10, miejsce: siedziba Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38.

IV.4.3) Termin związania ofertą:

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie dotyczy.

IV.4.6) Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego i miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie:     30.06.2017r.

Załączniki:

SIWZ 10/TT/TT/2017

Zał nr 1 do SIWZ

Zał nr 2 do SIWZ

Zał nr 3 do SIWZ

Zał nr 4 do SIWZ

Zał nr 5 do SIWZ

Zał nr 6 do SIWZ

Zał nr 7 do SIWZ

Zał nr 8 do SIWZ

Zał nr 9 do SIWZ

Zał nr 10 do SIWZ

Zał nr 2 do SIWZ – wersja edytowalna

Zał nr 4 do SIWZ – wersja edytowalna

Strony www katowice"