Menu

ZAKOŃCZENIE DIALOGU TECHNICZNEGO

 MPWiK Sp. z o.o. informuje, że dnia 30-09-2016 roku zakończył się dialog techniczny pn. :

„Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”, w związku z   Projektem współfinansowanym z środków RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie dla działania  2.1 pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.”

Przeprowadzenie dialogu technicznego będzie miało wpływ na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz zapisy w umowie. Zamawiający sporządził i załącza  protokół końcowy podsumowujący informacje przekazane w ramach ww. dialogu.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. dziękuje wszystkim Uczestnikom dialogu technicznego za udział w spotkaniach oraz przedstawienie rozwiązań w temacie przedsięwzięcia.

Protokół z zakończonego Dialogu Technicznego

.


  

ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

.

Zgodnie z §9 pkt.1  Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn.

 „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”, w związku z   Projektem współfinansowanym z środków RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie dla działania  2.1 pn.” Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.”

zamawiający informuje o zmianie terminu zakończenia dialogu technicznego do dnia 30.09.2016r.

 Po zakończeniu dialogu Zamawiający sporządzi i  upubliczni na stronie internetowej protokół końcowy, zawierający informacje o potencjalnym wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, że do dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” zgłosiło się 11 uczestników. W dniach od 09.08.2016r. do 05.09.2016r. odbywają się spotkania z uczestnikami, którzy złożyli prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz wszystkie wymagane dokumenty.

.


      OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. ogłasza przeprowadzenie dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.”

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z przedmiotowym dialogiem:

1. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego.

2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego.

3. Ogłoszenie o dialogu technicznym.

4. Zgłoszenie do udziału w dialogu.

.

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. występując jako Zamawiający w dialogu technicznym dla przedsięwzięca pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” informuje o przesłanej prośbie dotyczącej udostępnienia w wersji edytowalnej zgłoszenia do udziału w dialogu.

W związku z powyższym tut. Przedsiębiorstwo poniżej udostępnia ww. zgłoszenie w wersji edytowalnej:

Zgłoszenie do udziału w dialogu.

Strony www katowice"