Menu

Władzami Spółki są :

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Zarząd
3. Rada Nadzorcza

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Zarząd pracuje w jednoosobowym składzie:

Prezes Zarządu – Marek Tokarz

Prokurenci:
Izabela Małota
Jadwiga Wielgus

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych lub odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Skład Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Radosław Rajtar
2. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Dzięcioł
3. Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Ślusarczyk

Zgromadzenie Wspólników jako najwyższy organ Spółki zbiera się między innymi w celu:

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• podjęcia uchwał o podziale zysku, o pokryciu straty, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nią obowiązków, powoływanie i odwoływanie na określone funkcje członków Rady Nadzorczej.

Strony www katowice"