Menu

  • Dostarczanie wody

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową do nieruchomości znajdujących się w jej zasięgu. Tut. Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Dostawcą wody do ww. sieci jest GPW S.A. w Katowicach.

  • Odbieranie i oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków “Północ” i “Południe” prowadzą:

– odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej,

– odpłatny odbiór ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych znajdujących się na terenie ..oczyszczalni,

– oczyszczanie ścieków,

  • Konserwacja, remont i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Tutejsze Przedsiębiorstwo wykonuje następujące usługi:

− budowa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

− czyszczenie, udrożnienie kanałów kanalizacji sanitarnej/deszczowej,

− czyszczenie studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej,

− inspekcję kamerą przemysłową kanałów w zakresie średnic od 110 do 800 mm,

− wymianę i plombowanie wodomierzy,

− przyjmowanie zleceń na wysłanie wodomierza do ekspertyzy,

− usuwanie awarii wodociągowych na terenie posesji z pominięciem instalacji znajdujących się w budynkach,

− nadzór nad budową przyłączy wod. – kan.,

Strony www katowice"