Menu

.

MPWiK Sp. z o.o. informuje, że dnia 30-09-2016 roku zakończył się dialog techniczny pn. :

„Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”, w związku z Projektem współfinansowanym z środków RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie dla działania 2.1 pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.”

Przeprowadzenie dialogu technicznego będzie miało wpływ na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz zapisy w umowie. Zamawiający sporządził i załącza protokół końcowy podsumowujący informacje przekazane w ramach ww. dialogu.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. dziękuje wszystkim Uczestnikom dialogu technicznego za udział w spotkaniach oraz przedstawienie rozwiązań w temacie przedsięwzięcia.

Protokół z zakończonego Dialogu Technicznego

Strony www katowice"