Menu

.

Zgodnie z §9 pkt.1  Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn.

 „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”, w związku z   Projektem współfinansowanym z środków RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie dla działania  2.1 pn.” Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.”

zamawiający informuje o zmianie terminu zakończenia dialogu technicznego do dnia 30.09.2016r.

Po zakończeniu dialogu Zamawiający sporządzi i  upubliczni na stronie internetowej protokół końcowy, zawierający informacje o potencjalnym wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania.

Strony www katowice"